Főoldal » Archív » Vádemelések buszvezetőt bántalmazó személyekkel szemben

Rövid időn belül két vád­eme­lés­re is sor került Heves megyé­ben olyan fér­fi­ak­kal szem­ben, akik - egy­más­tól füg­get­le­nül - tavaly ősszel a menet­rend sze­rint köz­le­ke­dő autó­bu­szok veze­tő­i­vel kerül­tek konf­lik­tus­ba, és az uta­sok jelen­lé­té­ben bán­tal­maz­ták őket.

Az egyik eset­ben egy 39 éves férfi volt az elkö­ve­tő, aki 2016. októ­ber 10-én a 3-as számú főút hal­ma­jug­rai elága­zó­já­nál hiába vára­ko­zott a Kecs­ke­mét­ről Eger­be köz­le­ke­dő gyors­já­rat­tal érke­ző gyer­me­ké­re, mivel a távol­sá­gi busz - tekint­ve, hogy azon a helyen nem volt kije­lölt meg­ál­ló­he­lye - annak elle­né­re sem állt meg ott, hogy a fiú gomb­nyo­más­sal jelez­te leszál­lá­si szán­dé­kát. A vád­lott látta las­sí­tás nél­kül tovább­ha­lad­ni az autó­buszt, ezért gép­ko­csi­já­ba ült, utá­na­ment, majd az úton elé vágott, ami­vel meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tet­te. Ezután az ajtót kívül­ről dön­get­ve fel­szállt a busz­ra, ahol trá­gár hang­nem­ben szá­mon kérte a veze­tőn, hogy nem állt meg, majd őt – jobb kar­ját, illet­ve ingé­nek nyaki részét meg­ra­gad­va – rán­gat­ta és tenyér­rel nya­kon ütöt­te. Erő­sza­kos maga­tar­tá­sá­val csak az uta­sok köz­be­lé­pé­sé­re hagyott fel, majd gyer­me­ké­vel leszállt a jár­mű­ről.

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja az inge­rült apát, aki­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te mel­lett könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt is vádat emelt azzal a 45 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2016. novem­ber 23-án dél­után Tar­na­le­le­szen bán­tal­maz­ta a menet­rend sze­rint köz­le­ke­dő autó­busz veze­tő­jét. A férfi Szúcs köz­ség­ben szállt fel a járat­ra, ahol a sofőr­nek egy sza­kadt 500 forin­tos­sal akar­ta kifi­zet­ni a vitel­dí­jat, de mivel az nem fogad­ta el a hibás bank­je­gyet, a vád­lott egy mási­kat adott helyet­te. Ami­kor rövid­del később a tar­na­le­le­szi meg­ál­ló­ban leszáll­ni készült, és ezért az első ajtó­hoz ment, „ez meg a tiéd” meg­jegy­zés­sel várat­la­nul orrba vágta a busz­ve­ze­tőt, mellyel 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lést oko­zott neki.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tönt, és - emel­lett - pénz­bün­te­tést is szab­jon ki, az újabb bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­től tör­té­nő haté­ko­nyabb vissza­tar­tás érde­ké­ben.