Főoldal » Archív » Vadkamerával őrizték az erdőben termesztett vadkendert

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat négy férfi ellen, akik egy somo­gyi erdő­ben ter­mesz­tet­ték, majd lakó­he­lyü­kön árul­ták a marihuánát.

Az ötlet kita­lá­ló­ja az I. r. vád­lott volt, aki­nek kéré­sé­re a vad­őri fel­ada­to­kat is ellá­tó IV. r. vád­lott egy somo­gyi erdő­ben lévő rej­tett tisz­tást sze­melt ki a vad­ken­der ter­mesz­té­sé­re. A terü­le­tet vad­ka­me­rá­val őriz­ték. I. r. vád­lott az inter­net­ről mago­kat ren­delt, azo­kat  III. r. vád­lott kicsí­ráz­tat­ta, majd I. r. vád­lott a növény egye­de­ket a terü­le­ten elül­tet­te. Ezután a ter­mést I. r. vád­lott szü­re­tel­te le, majd III. r. vád­lott segít­sé­gé­vel kiszá­rí­tot­ta és ada­gon­ként bezacs­kóz­ta. A vad­ken­dert I. r. vád­lott árul­ta, amely­ben részt vett a II. r. vád­lott is, aki a vevők­nek ese­ten­ként átad­ta a mari­hu­á­na adagokat.

Az ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő I., II. és III. r. vád­lot­tak­kal szem­ben fegy­ház foko­za­tú, míg IV. r. vád­lot­tal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, illet­ve a vad­ken­der eladá­sá­ból szár­ma­zó, továb­bá az I. r. vád­lott által a többi vád­lott­nak a segít­sé­gü­kért adott pénz­össze­gek elkob­zás­ra is indít­ványt tett.