Főoldal » Hírek » Vak nőt fosztott ki – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy bün­te­tett elő­éle­tű 27 éves fér­fi­val szem­ben, aki pár hónap­pal ezelőtt, egy buda­pes­ti bevá­sár­ló­köz­pont­ban, a segít­ség­nyúj­tás lát­sza­tát kelt­ve fosz­tott ki egy vak nőt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. októ­ber 27-én késő dél­után, egy VI. kerü­le­ti bevá­sár­ló­köz­pont­ban meg­szó­lí­tott egy vak nőt, és meg­kér­dez­te, hogy segíthet-e neki vala­mi­ben. A sér­tett elmond­ta, hogy a lap­top­ját sze­ret­né fel­töl­te­ni, ezért töl­tő­ál­lo­mást keres, a férfi pedig fel­aján­lot­ta a segítségét.

A vád­lott ezután a bevá­sár­ló­köz­pont étte­rem részé­hez kísér­te a nőt, aki letet­te a tás­ká­ját egy szék­re, majd elő­vet­te a lap­top­ját, ame­lyet töl­te­ni sze­re­tett volna. A vád­lott ekkor a nyi­tott tás­ká­ból – kihasz­nál­va a sér­tett bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kép­te­len álla­po­tát – kivet­te a sér­tett mint­egy 50.000 forint érté­kű mobil­te­le­fon­ját, majd azzal együtt távo­zott a helyszínről.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az elkö­ve­tőt, mint több­szö­rös vissza­esőt, kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan a vád­lott az étte­rem rész­hez kísé­ri a sér­tet­tet, majd azt a lát­sza­tot kelti, hogy segít a lap­to­pot töl­tő­re tenni. Ezalatt veszi ki a tás­ká­ból a sér­tett tele­fon­ját, majd elhagy­ja a helyszínt.