Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Válófélben lévő felesége barátját késelte meg – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 46 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021-ben az utcán kés­sel támadt váló­fél­ben lévő fele­sé­gé­re és annak barát­já­ra, akit majd­nem meg­ölt.

A vád­irat sze­rint a 46 éves vád­lott kap­cso­la­ta 2016-tól meg­rom­lott akko­ri fele­sé­gé­vel. A nő a férfi soro­za­tos erő­sza­kos visel­ke­dé­se miatt végül 2019-ben válást kez­de­mé­nye­zett és elköl­tö­zött. A fele­ség gyer­mek­ko­ri barát­ja volt a férj egy koráb­bi barát­ja, aki­vel az elköl­tö­zést köve­tő évek­ben talál­koz­gat­ni kez­dett.

2021. júni­us 20-án, este is talál­koz­tak, majd haj­nal­ban a nő XIV. kerü­le­ti lakó­he­lyé­re men­tek kocsi­val és lepar­kol­tak a ház előtt. Ekkor a ter­helt elő­ze­tes meg­be­szé­lés nél­kül szin­tén a ház elé ment, ahol meg­lát­ta a váló­fél­ben lévő fele­sé­gét a volt barát­já­val. Indu­lat­ba jött, magá­hoz vette a kocsi­já­ban lévő kést, majd a pár felé indult, miköz­ben han­go­san szi­dal­maz­ta őket. A fél­té­keny férfi hado­nász­va meg­vág­ta a nő kar­ját, majd, ami­kor a másik férfi a nőt – azért, hogy védje – fél­re­lök­te, akkor volt barát­já­ra támadt és éle­té­nek kiol­tá­sá­val fenye­get­ve több­ször meg­szúr­ta. A két férfi között dula­ko­dás ala­kult ki, amely során a vád­lott még több­ször meg­szúr­ta a mási­kat.

A kia­bá­lás­ra idő­köz­ben fel­fi­gyel­tek a nő – ház­ban tar­tóz­ko­dó – roko­nai, akik kijöt­tek és lefegy­ve­rez­ték a szur­ká­lót. A táma­dó ezután elhaj­tott a hely­szín­ről.

A nő a táma­dás során könnyeb­ben sérült meg, a barát­ja azon­ban élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, és az éle­tét csak a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás men­tet­te meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te mel­lett a nő sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés­sel is vádol­ja.

A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá azt is indít­vá­nyoz­za, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, a férfi nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra.