Főoldal » Archív » Valótlan sajtóhíresztelés az, hogy Jávor Benedek feljelentése elveszett az ügyészségen

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség kül­de­mé­nye „NEM KERESTE” jel­zés­sel érke­zett vissza a kép­vi­se­lő által meg­adott címről.

Jávor Bene­dek euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő 2018. júli­us 28-án adta pos­tá­ra az Orszá­gos Rend­őr Főka­pi­tány­ság­nak cím­zett 2018. júli­us 19-én kelt azon fel­je­len­té­sét, amely­ben hiva­ta­los sze­mély hiva­ta­li eljá­rá­sa során elkö­ve­tett bűn­pár­to­lás bűn­tet­te miatt kérte bün­te­tő­el­já­rás meg­in­dí­tá­sát az ún. ELIOS ügy­ben eljárt rend­őrök, vala­mint a nyo­mo­zás tör­vé­nyes­sé­ge felet­ti fel­ügye­le­tet ellá­tó ügyész ellen.

A fel­je­len­tés az Orszá­gos Rend­őr Főka­pi­tány­ság­tól 2018. augusz­tus 03-án érke­zett a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyészségre.

Az ügyész­ség 2018. augusz­tus 16-án írás­ban arról tájé­koz­tat­ta Jávor Bene­de­ket, hogy azo­nos tény­be­li ala­pon, ugyan­ezen bűn­cse­lek­mény miatt Szi­get­vá­ri Vik­tor koráb­ban már fel­je­len­tést tett, – ame­lyet a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2018. feb­ru­ár 19-án kelt hatá­ro­za­tá­val eluta­sí­tott – ezért az újabb ada­tot, bizo­nyí­té­kot nél­kü­lö­ző fel­je­len­té­sé­nek érde­mi elbí­rá­lá­sá­ra nem kerül­he­tett sor.

Ezen érte­sí­tést az ügyész­ség arra a címre küld­te meg, ame­lyet Jávor Bene­dek a fel­je­len­tés fel­adá­sá­hoz hasz­nált borí­té­kon kéz­írás­sal meg­je­lölt. Ezen a címen Jávor Bene­dek euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő buda­pes­ti iro­dá­ja talál­ha­tó, ahová az Orszá­gos Rend­őr Főka­pi­tány­ság sike­re­sen pos­táz­ta a fel­je­len­tés továb­bí­tá­sá­ról szóló érte­sí­té­sét. Az ügyész­ség kül­de­mé­nye a két­sze­ri – 2018. augusz­tus 21-én és 2018. augusz­tus 28-án tör­té­nő – kéz­be­sí­tés meg­kí­sér­lé­sét köve­tő­en, 2018. szep­tem­ber 05-én „nem keres­te” jel­zés­sel érke­zett vissza a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyészségre.

Ezt köve­tő­en, 2019. feb­ru­ár 01-én  Jávor Bene­dek tele­fa­xon kül­dött bead­vá­nyá­ban érdek­lő­dött fel­je­len­té­sé­nek elbí­rá­lá­sá­ról. Az ügyész­ség 2019. feb­ru­ár 06-án ismé­tel­ten tájé­koz­tat­ta a kép­vi­se­lőt a fen­ti­ek­ről, amely érte­sí­tés az újabb bead­vány­ban meg­je­lölt brüssze­li címre került megküldésre.