Főoldal » Archív » Valótlan tartalmú hatósági bizonyítványt állított ki a földügyi ügyintéző

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy fér­fi­val szem­ben, aki föld­ügyi ügy­in­té­ző­ként ható­sá­gi bizo­nyít­vány­ban valót­la­nul rög­zí­tet­te, hogy egy kül­te­rü­le­ti ter­mő­föld egé­szén meg­va­ló­sult a vég­le­ges más célú hasznosítás. 

A szán­tó műve­lé­si ágú ter­mő­föld egy Komárom-Esztergom megyei lako­sé volt, aki 2015. feb­ru­ár 10-én kérel­mez­te a ter­mő­föld vég­le­ges más célú hasz­no­sí­tá­sá­nak enge­dé­lye­zé­sét mező­gaz­da­sá­gi telep­hely kiala­kí­tá­sa cél­já­ból. A kére­lem elbí­rá­lá­sá­ra a kor­mány­hi­va­tal­ban föld­ügyi szak­ügy­in­té­ző­ként alkal­ma­zott vád­lott volt kije­löl­ve. A vád­lott 2015. már­ci­us 20-i kel­te­zés­sel a kére­lem­nek helyt adó hatá­ro­za­tot szer­kesz­tett, melyet a hiva­tal­ve­ze­tő kiad­má­nyo­zott és amely hatá­ro­zat 2015. ápri­lis 8-án jog­erő­re emelkedett.

Az ingat­lan tulaj­do­no­sa a föld­hi­va­tal­hoz 2017. feb­ru­ár 1-én benyúj­tott ingatlan-nyilvántartási kére­lem­ben kérte az ingat­lan műve­lé­si ága meg­vál­to­zá­sá­nak (szán­tó­ból mező­gaz­da­sá­gi telep­hely, gép­tá­ro­ló, par­ko­ló és udvar) ingatlan-nyilvántartásban való átve­ze­té­sét. A vád­lott e kére­lem­mel össze­füg­gés­ben az ingat­la­non 2017. janu­ár 26-án hely­szí­ni szem­lét tar­tott, mely­nek alap­ján 2017. feb­ru­ár 7-én kiál­lí­tott egy ható­sá­gi bizo­nyít­ványt, amely­ben valót­la­nul rög­zí­tet­te azt, hogy a más célú hasz­no­sí­tást enge­dé­lye­ző hatá­ro­zat­ban fog­lal­tak­kal össz­hang­ban az ingat­lan terü­le­tén vég­le­ges más célú hasz­no­sí­tást való­sí­tot­tak meg, mező­gaz­da­sá­gi gép­tá­ro­lót, mér­leg­há­zat léte­sí­tet­tek, zúzott köves utat és gép­tá­ro­ló terü­le­tet, par­ko­lót ala­kí­tot­tak ki, mező­gaz­da­ság­hoz kap­cso­ló­dó ipari tevé­keny­sé­get (mező­gaz­da­sá­gi gépek táro­lá­sa) foly­tat­nak. Való­já­ban az össze­sen meg­kö­ze­lí­tő­leg 11 hek­tár­nyi terü­le­tű ingat­lan mint­egy fél hek­tár­nyi részén zúzott köves út és zúzott kővel fedett terü­let­rész (nyílt színi táro­ló), 0,07 hek­tár­nyi részén fedett gép­tá­ro­ló és mint­egy 0,1 hek­tár­nyi  részén kaszált terü­let­rész került kiala­kí­tás­ra. Mind­ez az ingat­lan terü­le­té­nek mint­egy 6 %-át tette ki, ezen túl­me­nő­en mint­egy 3 hek­tár­nyi terü­le­ten a más célú hasz­no­sí­tást meg­kezd­ték, a növény­ze­tet eltá­vo­lí­tot­ták, a fel­színt eldol­goz­ták. Az ingat­lan mint­egy 7,3 hek­tár­nyi fenn­ma­ra­dó terü­le­tén a más célú hasz­no­sí­tás meg sem kezdődött.

A föld­hi­va­tal a műve­lé­si ág vál­to­zás irán­ti kére­lem­nek helyt adva a 2017. feb­ru­ár 7-én kelt hatá­ro­zat­tal a vád­lott által kiál­lí­tott valót­lan tar­tal­mú ható­sá­gi bizo­nyít­vány­ra is figye­lem­mel az ingat­lan műve­lé­si ágát szán­tó és gép­tá­ro­ló meg­ne­ve­zés­ről telep­hely, udvar, gép­tá­ro­ló, par­ko­ló meg­ne­ve­zés­re változtatta.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a vád­lot­tat a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság elzá­rás­ra, pénz­bün­te­tés­re, vala­mint a föld­ügyi ügy­in­té­ző fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra ítélje.