Főoldal » Hírek » Valótlan vallomásra akarta kényszeríteni volt élettársát - 6 év börtönbüntetésre ítélték - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A fér­fi­ra élet­tár­sa hívta ki a rend­őrö­ket, akik a férfi taxi­ja hátsó ülé­sén lőfegy­vert talál­tak, és emi­att eljá­rás indult elle­ne. A férfi a vád sze­rint később arra pró­bál­ta kény­sze­rí­te­ni volt élet­tár­sát, hogy tegyen valót­lan val­lo­mást a bíró­sá­gon, vál­lal­ja magá­ra, hogy a fegy­ver az övé volt. A bíró­ság meg­is­mé­telt eljá­rás­ban a fér­fit első­fo­kon 6 év bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A vád­irat, illet­ve az első­fo­kú bíró­ság  íté­le­te sze­rint, a negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi 2015 júli­u­sa előtt enge­dély nél­kül sze­re­zett meg egy lőfegy­vert. Akko­ri élet­tár­sa 2015. júli­us 15-én a fér­fi­val szem­ben rend­őri intéz­ke­dést kért. Ennek során a rend­őrök a lőfegy­vert a lakó­he­lyük udva­rán par­ko­ló, vád­lott által hasz­nált taxi hátsó ülé­sén meg­ta­lál­ták, lefog­lal­ták, vele szem­ben pedig eljá­rást indí­tot­tak. A nyo­mo­zás lezá­rá­sa után az ille­té­kes ügyész­ség vádat emelt a már bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt, és vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést indítványozott.

Ami­kor a vád­lott kéz­hez kapta a vád­ira­tot, és látta az ügyé­szi indít­ványt, 2015 decem­be­ré­ben a vád sze­rint tele­fo­non, élet­ve­szé­lyes fenye­ge­tést tar­tal­ma­zó üze­ne­tet kül­dött az akkor már volt élet­tár­sá­nak arra az eset­re utal­va, ha az ügy miatt - és ezál­tal miat­ta - bör­tön­be kerül­ne. Ezután a férfi a fenye­ge­tést meg­is­mé­tel­ve, 2016 feb­ru­ár­já­ban elő­ször tele­fo­non, majd júni­us­ban sze­mé­lye­sen egy buda­pes­ti bel­vá­ro­si étte­rem­ben, arra uta­sí­tot­ta a nőt, hogy a bíró­sá­gon tegyen majd valót­lan val­lo­mást, vall­ja azt, hogy való­já­ban az övé volt a fegy­ver, nem pedig a vádlotté.

A nőben a fenye­ge­té­sek komoly félel­met kel­tet­tek, ezért lát­szó­lag bele­egye­zett a hamis val­lo­más­té­tel­be, tény­le­ge­sen viszont fel­je­len­tést tett a rendőrségen.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben ható­sá­gi eljá­rás­ban kény­sze­rí­tés bűn­tett kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. Az ügy­nek van egy másik vád­lott­ja is, egy másik férfi, aki a ható­sá­gi eljá­rás­ban kény­sze­rí­tés bűn­tett kísér­le­té­nek bűn­se­géd­je volt a vád sze­rint, mert tudott a nőt érin­tő fenye­ge­tés­ről, és több­ször fel­hív­ta, hogy a valót­lan val­lo­más­sal kap­cso­lat­ban egyez­tes­sen vele.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a meg­is­mé­telt eljá­rás­ban lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján mind­két vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki ható­sá­gi eljá­rás­ban kény­sze­rí­tés bűn­tett kísér­le­té­ben, továb­bá a volt élet­társ fér­fit lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­té­ben is. Őt 6 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, tár­sát pedig 400.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let nem jog­erős. A 6 év bör­tön­bün­te­tés­re ítélt férfi jelen­leg más ügy­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést tölt.

A fotó az ügy­ben sze­rep­lő lőfegy­ver­ről készült.