Főoldal » Hírek » Valótlanul állította, hogy elrabolták – vádemelés Szabó Bálint szegedi önkormányzati képviselővel szemben - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a sze­ge­di önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­vel szem­ben, aki rend­őri segít­sé­get hívott, majd valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy meg­kö­töz­ték és fel akar­ták gyújtani.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. feb­ru­ár 15. nap­ján, este 7 óra­kor Makó kül­te­rü­le­tén inte­get­ve kért segít­sé­get az arra hala­dó rend­őrök­től. A vád­lott a rend­őrök­nek valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy két isme­ret­len férfi uta­sí­tá­sá­ra Újsze­ged­ről a tápéi gáz­me­ző­kig kel­lett gya­lo­gol­nia, majd a fejé­re masz­kot húz­tak és egy garázs­ban ébredt. Beje­len­té­se sze­rint onnan az isme­ret­le­nek uta­sí­tá­sá­ra tovább kel­lett gya­lo­gol­nia a Maros töl­té­sen, majd az autó­pá­lya köze­lé­ben keze­it meg­kö­töz­ték és mel­let­te két szal­ma­bá­lát meg­gyúj­tot­tak, mielőtt magá­ra hagyták.

A vád­lott valót­lan beje­len­té­sé­re a rend­őr­ség nyo­mo­zást ren­delt el sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt, ame­lyet később bűn­cse­lek­mény hiá­nya miatt megszüntetett.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit bün­te­tő­el­já­rás alap­já­ul szol­gá­ló ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.