Főoldal » Hírek » Valótlanul vádolta édesanyját pénze ellopásával a fiatal - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 17 éves fia­tal­lal szem­ben, aki valót­la­nul azt állí­tot­ta fel­je­len­té­sé­ben, hogy édes­any­ja ellop­ta a pénzét.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 17 éves fiú 2021 feb­ru­ár­já­ban a Csor­nai Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon fel­je­len­tet­te édes­any­ját, mert állí­tá­sa sze­rint ellop­ta 420.000 forint­ját. A fiú fel­je­len­té­se sze­rint miköz­ben aludt, édes­any­ja bement a szo­bá­já­ba és a pár­ná­ja alatt lévő övtás­ká­já­ból kivet­te 420.000 forint­ját, és azzal távo­zott, és még aznap éjsza­ka az ingat­lan­ból is elköltözött.

A fel­je­len­tés alap­ján nyo­mo­zás indult, ennek kere­té­ben gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a ható­ság az édes­anyát, aki tagad­ta a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkövetését.

Végül a fiú foly­ta­tó­la­gos tanú­ki­hall­ga­tá­sa során elis­mer­te, hogy a pénzt nem édes­any­ja lopta el, hanem azt a barát­nő­jé­vel ő köl­töt­te el. Erre figye­lem­mel az anya elle­ni eljá­rást meg­szün­tet­te a rendőrség.

A fia­tal ellen pedig az ügyész­ség bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző hamis vád miatt emelt vádat, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben a Győr-Moson-Sopron Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zott, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Csor­nai Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.