Főoldal » Hírek » Várandós barátnőjét bántalmazta egy férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen. Az elkö­ve­tő a váran­dós barát­nő­jét az aka­ra­ta elle­né­re autó­val több Veszp­rém megyei tele­pü­lé­sen keresz­tül hur­col­ta magá­val, és ennek során bán­tal­maz­ta is a sértettet. 

A vád­irat sze­rint a 23 éves heren­di férfi és a közös gyer­me­kü­ket váró barát­nő­je 2021. júni­us ele­jén össze­vesz­tek, melyet köve­tő­en a fia­tal nő közöl­te, hogy elmegy egy köze­li falu­ban lakó barát­nő­jé­hez és nála alszik.

A férfi más­nap meg­je­lent a barát­nő laká­sá­nál, ahol az autó­já­ba csal­ta és ott rög­tön bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet. A nő meg­pró­bált kiszáll­ni a jár­mű­ből, de a férfi vissza­rán­tot­ta, majd a kéré­se elle­né­re a szom­szé­dos falu­ba indult vele. A sér­tett itt ki tudott száll­ni a gép­ko­csi­ból és pró­bált elme­ne­kül­ni, ám a férfi utol­ér­te és a hajá­nál fogva rán­gat­ta, bán­tal­maz­ta, végül tovább­vit­te egy, a Bakony­al­ján fekvő falu­ba, ahol a mezőn kiszáll­va foly­tat­ta a sér­tett veré­sét. A férfi még két másik tele­pü­lé­sen is meg­állt a váran­dós nővel, aki hiába pró­bált mene­kül­ni, az elkö­ve­tő az aka­ra­ta elle­né­re a kocsi­ba kény­sze­rí­tet­te. A vád­lott végül a bako­nyi falu­ban élő test­vé­ré­hez vitte a sér­tet­tet, aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ám a bán­tal­ma­zás mód­já­ra és az álla­po­tá­ra figye­lem­mel a súlyo­sabb sérü­lés veszé­lye is fennállt.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak, s mivel a cse­lek­ményt egy koráb­ban kisza­bott, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, ennek utó­la­gos vég­re­haj­tá­sát is indítványozta.