Főoldal » Hírek » „Varázsdohánnyal” kereskedett, 4 évet kapott- a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján 2 rend­be­li új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 4 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt hét­főn a Szeg­hal­mi Járás­bí­ró­ság egy 43 éves vész­tői fér­fit.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső­nek minő­sü­lő férfi 2018 ele­jé­től kez­dő­dő­en több­nyi­re inter­ne­ten keresz­tül ren­delt meg új pszi­cho­ak­tív anya­got, majd azt anya­gi haszon­szer­zés cél­já­ból laká­sán tovább­ér­té­ke­sí­tet­te. Az álta­la áru­sí­tott új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sü­lő, „varázs­do­hány­ként” emle­ge­tett szer ható­anya­ga a hasis és a mari­hu­á­na ható­anya­gá­hoz hason­ló hatá­sú, mes­ter­sé­ge­sen elő­ál­lí­tott vegyü­let, az úgy­ne­ve­zett „szin­te­ti­kus kan­na­bi­no­id” volt. A férfi leg­alább 12 vész­tői és szeg­hal­mi fogyasz­tó­nak adott el rend­sze­re­sen, vissza­té­rő­en a szer­ből, köz­tük egy 18. élet­évét be nem töl­tött szeg­hal­mi fiú­nak is, aki­ről tudta, hogy még fia­tal­ko­rú. A férfi maga is fogyasz­tot­ta a „varázs­do­hányt”, ezen felül cse­kély mennyi­sé­gű, kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő kan­na­biszt is tar­tott ott­hon saját fogyasz­tás­ra.

A Szeg­hal­mi Járás­bí­ró­ság a cse­lek­mé­nye­it beis­me­rő fér­fit hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 4 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, 535.000 Ft ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást ren­delt el vele szem­ben, elko­boz­ta a férfi laká­sán talált kábí­tó­szer­nek és új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sü­lő sze­re­ket, illet­ve digi­tá­lis mér­le­get, vala­mint köte­lez­te őt a közel 1,8 M Ft-ot kite­vő bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is. Az íté­let nem jog­erős, mert azt ugyan az ügyész­ség tudo­má­sul vette, de a vád­lott és a védő fel­leb­be­zést jelen­tett be elle­ne, így a végső szót a Gyu­lai Tör­vény­szék fogja kimon­da­ni az ügy­ben.