Főoldal » Archív » Vascsövekkel ütötte a polgármestert a téveszmétől szenvedő helyi lakos

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy Heves megyei köz­ség­ben hosszú időn át fenye­get­te, végül súlyo­san bán­tal­maz­ta a polgármestert.

A vád sze­rint a vád­lott évek­kel ezelőtt a tele­ví­zi­ó­ban köz­ve­tí­tett par­la­men­ti ülé­sen elhang­zot­ta­kat fél­re­ér­tel­mez­ve, azt a téves elkép­ze­lést ala­kí­tot­ta ki magá­ban, hogy az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lők  „sze­gény­sé­gi pénz” folyó­sí­tá­sát sza­vaz­ták meg egyes rászo­ru­lók szá­má­ra. Ez sze­rin­te a csa­lád­ja ese­té­ben havi 160.000 Ft-ot jelen­tett volna, de úgy ítél­te meg, hogy az össze­get a köz­ség első embe­re szán­dé­ko­san és rossz­hi­sze­mű­en nem haj­lan­dó kifi­zet­ni neki.

Ebben a tudat­ban a 2015-től rend­sze­re­sen bead­vá­nyo­kat írt az önkor­mány­zat­nak, mely­ben köve­tel­te a pénzt. Ezek a leve­lek az idő elő­re­ha­lad­tá­val egyre dur­vább hang­vé­te­lű­ek let­tek, majd idő­vel fenye­ge­tő­vé vál­tak. 2018 már­ci­u­sá­ban már azt írta a vád­lott, sze­mé­lye­sen a pol­gár­mes­ter­nek, hogy „kis­em­ber­től nagy pofont lehet kapni, egy jó bevitt ütés a halá­lo­dat is okoz­hat­ja." Később azzal is fenye­get­te a köz­sé­gi elöl­já­rót, hogy „Nem fize­tés ese­tén meg­re­gu­láz­lak, nem mi halunk meg, ha meg kell hal­nod.” 2018 máju­sá­ban a férfi már több mint 12.000.000 Ft-ot köve­telt a polgármestertől.

A sér­tett ter­mé­sze­te­sen nem tett ele­get az alap­ta­lan követ­éle­sek­nek, ezért a ter­helt cse­lek­vés­re szán­ta el magát. 2019. októ­ber 8-án reg­gel meg­vár­ta a pol­gár­mes­tert a mun­ka­he­lye előtt, majd ott két köze­pes hosszú­sá­gú fém­cső­vel több­ször fejen ütöt­te, illet­ve test szer­te ütle­gel­te, miköz­ben han­go­san kia­bált vele. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos, nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, bán­tal­ma­zás­sal, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja az elkö­ve­tőt, aki­vel szem­ben kény­szer­gyógy­ke­ze­lés elren­de­lé­sé­re tett indítványt.