Főoldal » Hírek » Vascsővel támadt a barátjára, akinek ettől leszakadt a lépe - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye - rendőrségi fotókkal

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki nem akar­ta tudo­má­sul venni, hogy a hozzá beté­rő barát­ja a marasz­ta­lá­sa elle­né­re fáradt­ság­ra hivat­koz­va haza­ment. Fel­dü­höd­ve követ­te az ott­ho­ná­ba, ahol ököl­lel és az ajtó­ki­tá­masz­tó vas­cső­vel ütle­gel­te, élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sít­ve az idős férfit.

A vád­irat sze­rint a Baja kör­nyé­ki köz­ség­ben élő férfi – az ügy vád­lott­ja – és a sér­tett évek óta bará­ti kap­cso­lat­ban áll­tak egy­más­sal, egy utcá­ban lak­tak, rend­sze­re­sen össze­jár­tak és ilyen­kor gyak­ran ita­loz­tak is. A vád­lott ittas álla­pot­ban koráb­ban több eset­ben bán­tal­maz­ta már a nála lénye­ge­sen idő­sebb és gyen­gébb fizi­ku­mú sértettet.

 

2021. novem­ber 24-én késő dél­után a sér­tett meg­je­lent a vád­lott laká­sán, hogy a kéré­sé­re vásá­rolt enni- és inni­va­lót átad­ja neki. A vád­lott marasz­tal­ni akar­ta őt, az idős barát azon­ban közöl­te, hogy inkább haza­megy, mert fáradt. A vád­lott ekkor dühé­ben egy fazék­fe­dő­vel több eset­ben fejbe ütöt­te, majd ott­hagy­ta a szo­bá­ban. Ezután az idős férfi szó nél­kül haza­ment. Rövi­de­sen meg­je­lent a vád­lott és szit­ko­zód­va beron­tott barát­ja házá­ba, ahol az ajtó kitá­masz­tá­sá­ra szol­gá­ló 1 m hosszú, 3 kg-os vas­csö­vet fel­kap­va az ágy­ból fel­ke­lő sér­tett­re támadt. A vas­cső­vel több­ször mell­ka­son ütöt­te a fér­fit, aki ettől hanyatt esett. A táma­dó a föl­dön fekvő sér­tett­re ezután ököl­lel is több­ször lesújtott.

Az idős férfi a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben bor­da­tö­rést szen­ve­dett és a lépe is lesza­kadt, ezért azt műté­ti úton el kel­lett távo­lí­ta­ni. A lép sza­ka­dá­sa köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott, műté­ti ellá­tás nél­kül a sér­tett halá­la is bekö­vet­kez­he­tett volna.

Az ügyész­ség a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A hely­szí­ne­lés­kor készült fotók az aláb­bi rend­őr­sé­gi lin­ken érhe­tők el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vascsovel-utotte-ismeroset