Főoldal » Hírek » Vascsővel ütötte fejen a lízingcég képviselőjét – fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság és testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a lízing­cég meg­bí­zott­já­ra vas­cső­vel támadt.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő fele­sé­ge sze­mély­gép­ko­csit lízin­gelt, azon­ban a fize­té­si köte­le­zett­sé­gé­nek nem tett ele­get. A lízing­cég meg­bí­zott­ja 2020. május 29-én meg­je­lent az ácsi ingat­lan­nál azért, hogy a gép­ko­csit elvigye.

A férfi egy vas­csö­vet vett a kezé­be, és azzal a sér­tet­tet agyon­ütés­sel fenye­get­te, miköz­ben két­szer felé súj­tott. A sér­tett a kezét fel­emel­te véde­ke­zés­kép­pen, ezért az üté­sek a bal alkar­ját érték. 

A sér­tett­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek, a bán­tal­ma­zás alkal­mas volt súlyo­sabb sérü­lés okozására.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a fér­fi­val szem­ben a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki.