Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vascsővel verte halálra az idős asszonyt

A Pest Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki vas­cső­vel vert halál­ra egy maga­te­he­tet­len, idős asszonyt a Pest megyei Zsám­bo­kon. Tár­sát ember­ölés­sel kap­cso­lat­ban elkö­ve­tett bűn­pár­to­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyészség.

A bűn­ügy vád­lott­jai, két férfi ven­dég­mun­kás­ként dol­go­zott Zsám­bo­kon, ott is lak­tak egy csa­lá­di házban.

2017. októ­ber 14-én az esti órák­ban az egyik férfi elő­le­get kért a főnö­ké­től, majd a helyi tra­fik­ban és a szál­lá­sán pálin­kát, bort, sört ivott. Októ­ber 15-ére vir­ra­dó­ra a vád­lott neki­vá­gott a falu­nak. Az egyik ház­ból magá­hoz vett egy vas­csö­vet. Betör­te a ház ajta­ját, de a házi­ak ráki­a­bál­tak, mire odébb állt.

Így érke­zett meg a bűn­ügy sér­tett­jé­nek, egy 88 éves asszony­nak a házá­hoz. A néni rend­sze­res ápo­lás­ra szo­rult, az ágy­ból fel­kel­ni sem tudott. A szom­széd­ban lakó csa­lád­ja gon­doz­ta az asszonyt, ám éjsza­ka egye­dül volt a házá­ban. A vád­lott fel­lé­pett a ház kerí­té­sé­re és látta, hogy a néni szo­bá­já­ban ég a vil­lany, az idős nő egye­dül van, ágy­ban fekszik.

A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy bemegy a házba és élel­met, más érté­ket hoz el onnan. Benyom­ta ház abla­kát. A szo­bá­ba ment, ahol az ágy­ban fekvő asszonyt egy vas­cső­vel olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta, hogy a sér­tett éle­tét vesz­tet­te. Kuta­tott a szo­bá­ban, majd a néni kör­nye­ze­té­ben lévő ruha­ne­műt meggyújtotta.

Reg­gel ment vissza a szál­lá­sá­ra. Ott a férfi elmond­ta a mun­ka­tár­sa­i­nak, így a bűn­ügy másik vád­lott­já­nak, egy fia­tal fér­fi­nak, hogy meg­ölt egy nőt. Ezt hall­va a fia­tal­em­ber a társa szennye­zett ruhá­ját és cipő­jét a kály­há­ba tette, hogy eléges­se, de nem volt nála sem gyufa sem öngyúj­tó, így a ruhá­za­tot nem tudta megsemmisíteni.

A Pest Megyei Főügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból, aljas cél­ból, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit. Tár­sá­val szem­ben ember­ölés­sel kap­cso­lat­ban elkö­ve­tett bűn­pár­to­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a főügyészség.