Főoldal » Hírek » Vasrúddal ölt - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád­lott idén júni­us­ban a Blaha Lujza téren ciga­ret­tát kért a sér­tet­ti tár­sa­ság­hoz tar­to­zó egyik fér­fi­tól, ami tett­le­ges­sé­gig fajult. A vád sze­rint a vád­lott fenye­ge­tőz­ve, egy vas­cső­vel tért vissza, ami­vel később a sér­tet­tet fejen ütötte.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 31 éves férfi - 2021. júni­us 26-án, haj­nal­ban, a VIII. kerü­let, Blaha Lujza téren itta­san oda­ment a későb­bi sér­tett tár­sa­sá­gá­ban lévő egyik fér­fi­hoz és ciga­ret­tát kért tőle.  A férfi hatá­ro­zot­tan vissza­uta­sí­tot­ta, mire a vád­lott nyo­ma­té­kot adva a kéré­sé­nek közöl­te vele, hogy több évet ült bör­tön­ben, és tovább­ra is ciga­ret­tát köve­telt. Mivel a férfi tovább­ra sem adott neki, a vád­lott fel­dü­hö­dött, köze­lebb lépett a fér­fi­hoz, és felé ütött. A férfi azon­ban elha­jolt, majd föld­re vitte az őt megtámadót.

Az elkö­ve­tő végül kis időre távo­zott a tér­ről. Nem tudta azon­ban elfo­gad­ni a tör­tén­te­ket, ezért a Rákó­czi út-Csokonai út keresz­te­ző­dé­sé­ben meg­pró­bált a helyé­ről kiszed­ni egy fém­osz­lo­pot, hogy azzal vegyen elég­té­telt az őt elkül­dő fér­fin és tár­sa­in, köz­tük a későb­bi sér­tet­ten. Az osz­lo­pot azon­ban nem sike­rült kiszed­nie, ezért tovább­ment a Rákó­czi tér irá­nyá­ba, ahol talált egy csak­nem 2 méter hosszú vas­ru­dat, ami­vel vissza­ment a Blaha Lujza térre. Az elkö­ve­tő a vas­rúd­dal a kezé­ben oda­ment a vele koráb­ban konf­lik­tus­ba került fér­fi­hoz és tár­sa­i­hoz, köz­tük a sér­tett­hez, miköz­ben azt kia­bál­ta, hogy meg­öli őket. 

A férfi fenye­ge­tő fel­lé­pé­se miatt az egyik férfi a téren tar­tóz­ko­dó rend­őrök­höz indult segít­sé­get kérni, mialatt a sér­tett a másik tár­sá­val pedig követ­te a 4-6-os vil­la­mos meg­ál­ló­ja felé tartó vád­lot­tat és köz­ben több­ször fel­szó­lí­tot­ták, hogy tegye le a kezé­ben lévő vasrudat.

A vil­la­mos meg­ál­ló­já­ban a férfi szem­be­for­dult a még a síne­ken álló sér­tet­tel, és a vas­ru­dat a feje fölé emel­ve, fent­ről lefe­lé irá­nyu­ló moz­du­lat­tal, nagy erő­vel fejbe ütöt­te a fér­fit, aki az ütés­től azon­nal összeesett.

A rend­őrök az elkö­ve­tő a hely­szí­nen elfog­ták és érte­sí­tet­ték a men­tő­ket, akik a sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, a férfi azon­ban a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás elle­né­re pár nap­pal később éle­tét vesztette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban azzal, hogy a bíró­ság a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gét zárja ki.

A fel­vé­te­len az ember­ölés előz­mé­nye lát­ha­tó, ami­kor a vád­lott magá­hoz veszi a vas­csö­vet. A vád­lott tár­sa­sá­gá­ban lát­ha­tó sze­mély a bűn­cse­lek­mény­ben sem­mi­lyen módon nem vett részt, a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén már jelen sem volt.