Főoldal » Hírek » Vasútállomáson verekedett egy férfi - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, garáz­da­ság  bűn­tet­te, zak­la­tás vét­sé­ge és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki meg­ver­te a neki beszó­ló sér­tet­tet.

A vád­irat­ban írt egyik tény­ál­lás sze­rint az ittas sér­tett  2021. decem­ber 12-én, a doro­gi vas­út­ál­lo­má­son a pero­non a vonat­ra várt. Az elkö­ve­tő ugyan­itt beszél­ge­tett a sér­tet­tel lévő két fér­fi­val.  A sér­tett eköz­ben „beszó­lo­ga­tott” az  elkö­ve­tő­nek, aki meg­un­ta ezt és ököl­lel három­szor meg­ütöt­te a sér­tet­tet.  Köz­ben a sér­tett véde­ke­zett, és meg­ütöt­te a táma­dó­ját, aki viszont azzal pro­vo­kál­ta a sér­tet­tet, hogy üsse meg őt. A sér­tett beme­ne­kült a váró­ba, ám rövid­del azután kijött, és ismét kötöz­kö­dött a fér­fi­val, aki  ismét biz­tat­ta, hogy támad­ja meg, de a sér­tett ezt nem tette meg, hanem újra bement a váró­ba.

A sér­tett az ajtót ki akar­ta nyit­ni, hogy kimen­jen, az elkö­ve­tő bele­rú­gott az ajtó­ba, emi­att az ajtó­nál álló sér­tett a váró­ban a föld­re esett. A váró­ba belé­pő férfi a sér­tet­tet az arcán meg­rúg­ta, majd ököl­lel meg­ütöt­te.  

A cse­lek­mény miatt a sér­tett­nek több nyolc napon belül gyó­gyu­ló arc­tá­ji sérü­lé­se kelet­ke­zett, vala­mint eltö­rött az orr­csont­ja.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő  elkö­ve­tőt súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.