Főoldal » Archív » Vasúti dolgozót ütött, majd rabolt és garázdálkodott

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség tizen­nyolc rend­be­li, köz­tük minő­sí­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te, zsa­ro­lás bűn­tet­te, rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy tizen­hét éves vád­lot­tal szem­ben, aki elő­ször neve­lő­ott­ho­nok­ban, majd Kapos­vár köz­te­rü­le­te­in követ­te el a bűncselekményeket.

A fia­tal­ko­rú vád­lott 2019 már­ci­u­sá­tól került gyer­mek­ott­hon­ba, azon­ban agresszív és öntör­vé­nyű visel­ke­dé­se miatt két­szer helyez­ték át spe­ci­á­lis intézményekbe.

A vád sze­rint a vád­lott 2019 ápri­li­sá­tól 2019 júli­u­sá­ig gon­do­zá­si helye­in szá­mos konf­lik­tust kez­de­mé­nye­zett. Tár­sa­it több­ször bán­tal­maz­ta, ököl­lel ütöt­te és rug­dal­ta őket. A vád­lott a cso­port­já­ban lévő egyik - nála fia­ta­labb - fiú­val szem­ben külö­nö­sen durva volt. Őt folya­ma­to­san féle­lem­ben tar­tot­ta, ok nél­kül bán­tot­ta. Verés­sel arra kény­sze­rí­tet­te, hogy az ott­hon­ban helyet­te taka­rít­son, vele men­jen kime­nő­re, egy kapos­vá­ri áru­ház előtt neki kol­dul­jon és ciga­ret­ta csik­ke­ket gyűjt­sön. A meg­fé­lem­lí­tett sér­tet­től a fia­tal­ko­rú vád­lott továb­bá erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel meg­sze­rez­te tele­fon­ja­it és új cipő­jét, ami­ket később eladott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. augusz­tus 12-én reg­gel itta­san ked­vez­mé­nyes jegyet akart vásá­rol­ni a kapos­vá­ri vas­út­ál­lo­má­son, azon­ban nem volt diák­iga­zol­vá­nya, ezért a pénz­tá­ros azt nem adha­tott neki. A vád­lott ettől indu­lat­ba jött, bele­rú­gott a pénz­tár falá­ba és han­go­san szi­dal­maz­ta a vas­út­tár­sa­sá­got. A sér­tett a pénz­tár­ból kijött és ki akar­ta vezet­ni az agresszív vád­lot­tat az állo­más épü­le­té­ből, de ő a vas­úti dol­go­zó­ra támadt, arcon ütöt­te, majd a hely­szín­ről elfutott.

A fia­tal­ko­rú ter­helt még aznap este egy isme­rő­sé­re támadt, bán­tal­maz­ta, a sér­tet­től erő­szak­kal elvet­te 1.500,-Ft-ját, majd a sér­tett segít­sé­gé­re siető fiú­kat is bántalmazta.

Ez alka­lom­mal a rend­őrök intéz­ke­dés alá von­ták az elkö­ve­tőt, azon­ban elő­ál­lí­tá­sa során az őt szál­lí­tó rend­őr­au­tó egy taxi­val össze­üt­kö­zött. Az egyik járőr meg­sé­rült, a taxi uta­sai pedig a jár­mű­be szo­rul­tak, a vád­lott kihasz­nál­va ezt a kocsi­ból kiszállt és a hely­szín­ről elfu­tott. Csak később fogta el a rend­őr­ség, jelen­leg elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van.