Főoldal » Archív » Vasútőrt bántalmazott az ittas utas

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 36 éves dél­egy­há­zi férfi ellen, aki tavaly decem­ber 23-án, éjjel, az ittas­sá­ga miatt a vona­ton elaludt, majd a vég­ál­lo­má­son őt fel­éb­resz­tő női vas­út­őrt bántalmazta.

A 36 éves dél­egy­há­zi férfi 2017. decem­ber 23-án, az éjsza­kai órák­ban erő­sen ittas álla­pot­ban a menet­rend sze­rint köz­le­ke­dő vona­ton elaludt. Éjfél­kor a vég­ál­lo­má­son, Kun­szent­mik­ló­son a vas­út­őr ébresz­tet­te fel azzal, hogy hagy­ja el a vona­tot. A vád­lott han­go­san és dur­ván szi­dal­maz­ta a nőt, aki a váró­te­rem felé kísér­te. A férfi vissza akart száll­ni a vonat­ra, a vas­út­őr azon­ban eláll­ta az útját. A vád­lott ekkor han­gos­kod­va a sze­rel­vény eleje felé indult, és kezé­vel annak olda­lát ütö­get­te. Fel­száll­ni azon­ban nem tudott, mert a for­gal­mis­ta köz­ben lezár­at­ta a vonatot.

A vád­lott ekkor károm­kod­va, és az ajtó­kat csap­kod­va bement a váró­te­rem­be, majd ami­kor ismét ki akart menni a peron­ra, rácsap­ta az ajtót a vas­út­őr jobb kezé­re, ami­től az elzsib­badt. A vád­lott még ekkor is szi­dal­maz­ta az őt köve­tő vas­út­őrt, felé köpött, a kezé­vel a nő felé csa­pott, és jobb lábá­val bele akart rúgni. Ez azon­ban nem sike­rült neki, mert ész­lel­ve a vád­lott szán­dé­kát, a vas­út­őr kivéd­te a rúgást és az ütést is. A len­dü­let­től azon­ban a vád­lott kibil­lent az egyen­sú­lyá­ból és hátra esett. A nő fel akar­ta segí­te­ni, de a vád­lott még ekkor is több­ször felé rúgott, rúgá­sai azon­ban ezút­tal sem talál­ták el a hát­ra­szök­ke­nő sértettet.

A vonat­kí­sé­rő mun­ka­kör­ben dol­go­zó vas­út­őr jel­vénnyel, azo­no­sí­tó­val ellá­tott  for­ma­ru­há­ban és lát­ha­tó­sá­gi mel­lény­ben tel­je­sí­tett szol­gá­la­tot, fel­ada­ta a közös­sé­gi köz­le­ke­dés zavar­ta­lan­sá­gá­nak biztosítása.

A sza­bad­lá­bon lévő, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit az ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.