Főoldal » Hírek » Védett énekesmadarakat fogott be egy férfi - videóval és fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 68 éves fér­fi­val szem­ben, aki leg­ké­sőbb 2019 tava­sza óta, a tava­szi és az őszi vonu­lá­si idő­sza­kok­ban, a cse­pe­li ingat­lan­já­nak kert­jé­ben kife­szí­tett madár­be­fo­gó háló­val, leg­ke­ve­sebb 22 pél­dány védett éne­kes­ma­da­rat ejtett fog­lyul.

A vád­irat sze­rint a vád­lott leg­ké­sőbb 2019 tava­sza óta fogott be védett éne­kes­ma­da­ra­kat a cse­pe­li ingat­la­ná­nak kert­jé­ben, amely­hez egy mint­egy 10 méter hosszú madár­be­fo­gó hálót hasz­nált. A vád­lott a befo­gott mada­ra­kat kalit­kák­ban helyez­te el, és azo­kat a kert­ben kife­szí­tett háló köze­lé­be rakta annak érde­ké­ben, hogy a már fog­lyul ejtett mada­rak a hang­juk­kal a háló­ba csal­ják tár­sa­i­kat.  A férfi szán­dé­ka az volt, hogy az álta­la befo­gott, külön­bö­ző fajok­ba tar­to­zó, védett éne­kes­ma­da­ra­kat keresz­tez­ze egy­más­sal.

Az ille­té­kes ható­ság - lakos­sá­gi beje­len­té­sek alap­ján - a vád­lott­nál több­ször tar­tott ter­mé­szet­vé­del­mi ellen­őr­zést. A ter­mé­szet­vé­del­mi őrök 2019 már­ci­u­sá­ban a vád­lott ingat­la­nán össze­sen 10 kalit­ká­ba zárt mada­rat talál­tak, amely pél­dá­nyo­kat még a hely­szí­nen sza­ba­don enged­ték. A vád­lott ezután sem hagyott fel a tevé­keny­sé­gé­vel, így 2021 ápri­li­sá­ban is befo­gott 3 védett mada­rat. A 2021 novem­be­ré­ben tar­tott ter­mé­szet­vé­del­mi ellen­őr­zés során pedig a ható­ság tag­jai össze­sen 9 mada­rat - egy csízt, két erdei pin­tyet, egy ken­de­ri­két, két süvöl­tőt, egy ten­ge­li­cet és egy zsez­sét, a madár­fo­gó háló­ban pedig egy erdei szür­ke­be­gyet - sza­ba­dí­tot­tak ki a fog­ság­ból. A kalit­ká­ból elen­ge­dett mada­rak a tar­tós fogva tar­tás jele­it mutat­ták, erőt kel­lett gyűj­te­ni­ük a repü­lés­hez és meg kel­lett szok­ni­uk a kis tér­ből tör­té­nő kien­ge­dé­sü­ket is.

A vád­lott éve­ken keresz­tül végez­te a védett mada­rak enge­dély nél­kü­li befo­gá­sát. Ezek­nek a mada­rak­nak a továb­bi sorsa - a ter­mé­szet­vé­del­mi ellen­őr­zé­sek során sza­ba­don enge­dett pél­dá­nyo­kat kivé­ve - nem ismert.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 68 éves fér­fit ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést, és a vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.

A Pest Vár­me­gyei Kor­mány­hi­va­tal Ter­mé­szet­vé­del­mi Osz­tá­lya által készí­tett fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan az ille­té­kes nem­ze­ti park igaz­ga­tó­ság egyik ter­mé­szet­vé­del­mi őre a kalit­ká­ba zárt védett mada­ra­kat sza­ba­don enge­di. 

A fotó­kat a fog­lyul ejtett mada­rak­ról a ter­mé­szet­vé­del­mi ható­ság tag­jai készí­tet­ték.

https://fb.watch/ktA_9FY5Xm/