Főoldal » Hírek » Védett madár lelövése miatt kártérítésért perel az ügyészség - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy kül­föl­di férfi védett mada­rat lőtt le, amely miatt fél­mil­lió forint kár meg­té­rí­té­se érde­ké­ben indí­tott pert vele szem­ben a Pest Megyei Főügyészség.

A kör­nye­ze­ti és ter­mé­sze­ti érté­ke­ket a magyar jog­rend­szer alap­jo­gi szin­ten védi. A ter­mé­szet­ben, élő egye­dek­ben oko­zott pusz­tí­tás – gya­ko­ri - vissza­for­dít­ha­tat­lan­sá­ga miatt, aki kárt okoz, azt nem­csak bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség ter­hel­he­ti, hanem a ter­mé­szet védel­mé­ről szóló tör­vény sze­rint a kárt is köte­les megtéríteni.

Jelen eset­ben egy férfi mun­ka­vál­la­lás cél­já­ból érke­zett Magyar­or­szág­ra 2021-ben. Akko­ri­ban vásá­rolt egy lég­pus­kát és löve­dé­ke­ket, továb­bá egy csúz­lit acél­go­lyók­kal együtt, abból a cél­ból, hogy mada­rak­ra vadásszon. Tavasszal szin­tén kül­föl­di isme­rő­se­i­vel elha­tá­roz­ták, hogy Nagy­kő­rös kör­nyé­kén autóz­nak egyet. A férfi magá­val vitte a lég­pus­ká­ját is. Menet köz­ben meg­lá­tott egy vil­lany­ve­ze­té­ken ülő szí­nes mada­rat, ezért a hátsó ülé­sen ülve az ablak­üve­get leen­ged­te, és a jár­mű­ből kiha­jol­va cél­zott lövést adott le. A madár a lövés­től elpusz­tult és leesett a föld­re. A férfi fel­vet­te, a jármű cso­mag­te­ré­be tette, majd elin­dul­tak haza­fe­lé, ami­kor a terü­le­ti vadász­tár­sa­ság tag­jai meg­ál­lí­tot­ták és rend­őri intéz­ke­dést kértek.

A fér­fi­val szem­ben ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt nyo­mo­zás indult, amely során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a lelőtt madár sza­la­kó­ta (cora­ci­as gar­ru­lus) volt, amely foko­zot­tan védett madár­faj­nak minő­sül. A madár ter­mé­szet­vé­del­mi érté­ke 500 000 forint.

A férfi cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben foko­zot­tan védett ter­mé­sze­ti érték pusz­tult el, ezért a Pest Megyei Főügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi jog­kö­ré­ben a ter­mé­sze­ti kár meg­té­rí­té­se érde­ké­ben pert indí­tott vele szem­ben a Nagy­kő­rö­si Járásbíróságon.