Főoldal » Hírek » Védett otthon környékén rabolta el feleségét és gyermekét egy férfi - Fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érdek­sé­rel­met okoz­va elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki társa segít­sé­gé­vel aka­ra­ta elle­né­re hozta el fele­sé­gét és kis­lá­nyát egy csa­lá­don belü­li erő­szak áldo­za­ta­i­nak fenn­tar­tott otthonból.

A bün­te­tett elő­éle­tű férfi együtt­élé­sük alatt rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta, becs­mé­rel­te fele­sé­gét, míg közös gyer­me­kük­kel több­ször volt türel­met­len és agresszív. Az asszony egy idő után ki akart lépni a bán­tal­ma­zó kap­cso­lat­ból, ezért 2021 ele­jén a csa­lád­vé­del­mi ható­sá­gok segít­sé­gé­vel titok­ban gyer­me­ké­vel együtt elköl­tö­zött egy olyan, Kapos­vár­tól távo­li védett ott­hon­ba, ahol a férfi nem talál­ha­tott rájuk.

A vád­lott és a sér­tett között a kom­mu­ni­ká­ció azon­ban a férfi erő­sza­kos­sá­ga miatt nem sza­kadt meg tel­je­sen, és az egyik üze­net­vál­tá­suk során a nő vélet­le­nül meg­osz­tott egy olyan doku­men­tu­mot, ami­ből a férfi rájött, hogy hol tartózkodnak.

A férfi az így meg­szer­zett infor­má­ci­ók alap­ján 2021 máju­sá­ban fel­ke­res­te a nőt, aki a talál­ko­zá­suk­kor éppen óvo­dá­ba kísér­te közös gyer­me­kü­ket. A vád­lott ekkor eré­lye­sen fel­szó­lí­tot­ta fele­sé­gét, hogy a kis­ko­rú sér­tet­tel együtt száll­jon be a társa által veze­tett gép­ko­csi­ba, mert közö­sen fog­ják óvo­dá­ba vinni a kislányt.

A nő – a gyer­me­két félt­ve - nem mert ellen­kez­ni, majd a férfi a gép­ko­csi­ban meg­ra­gad­ta a sér­tett haját és közöl­te, hogy Kapos­vár­ra fog­nak menni. A sér­tett kér­lel­ni kezd­te a vád­lot­tat, aki erre tor­kon ragad­ta a nőt és meg­fe­nye­get­te, hogy bán­tal­maz­ni fogja a csa­lád­tag­ja­it, ha nem teszi azt, amit kér.

Az asszony kilá­tás­ta­lan­nak ítél­ve a hely­ze­tét, fel­ha­gyott az ellen­ál­lás­sal, és Kapos­vár­ra jött a fér­fi­val, aki­től az erő­szak hatá­sa miatt azt is eltűr­te, hogy aka­ra­ta elle­né­re közö­sül­jön vele. A nő, illet­ve gyer­me­ke végül más­nap tudott elsza­ba­dul­ni a vád­lot­tól úgy, hogy a védett ott­hon­nak gya­nús­sá vált a sér­tet­tek hir­te­len távo­zá­sa, ezért érte­sí­tet­ték a kapos­vá­ri rend­őrö­ket, akik őri­zet­be vet­ték a vád­lot­tat. A fér­fit ezután az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letartóztatta.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az eljá­rás alatt mind­vé­gig letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, míg a sér­tet­tek Kapos­vár­ra szál­lí­tá­sá­ban segéd­ke­ző tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A sér­tet­tek szál­lí­tá­sá­hoz hasz­nált gép­ko­csit rög­zí­tő fény­kép a nyo­mo­zó ható­ság szem­lé­jén készült.