Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Védőfelszerelés hiánya miatt zuhant le a mérlegház tetejéről egy alkalmazott – FOTÓKKAL- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a cég­ve­ze­tő­vel szem­ben, aki­nek mun­ka­vál­la­ló­ja hiá­nyos védő­fel­sze­re­lés miatt sérült meg egy Nagy­ke­re­ki mel­let­ti épít­ke­zé­sen.

 A vád­lott alvál­lal­ko­zó­ként dol­go­zott az M4 autó­pá­lya ország­ha­tá­rig tartó sza­ka­szá­nak épí­té­sé­ben, cégé­nek fel­ada­ta egy határ­kö­ze­li mér­leg­ház épí­té­se volt. A felek által kötött szer­ző­dés érel­mé­ben az épít­ke­zés­hez kap­cso­ló­dó mun­ka­vé­del­mi elő­írá­sok betar­tá­sá­ért a vád­lott felelt.

2019. decem­ber 20-án dél­előtt a vád­lott egyik alkal­ma­zott­ja az épü­let födém­szer­ke­ze­tén dol­go­zott körül­be­lül 5 méter magas­ság­ban. Védő­esz­köz­ként csak egy sisak volt rajta.

A vád­lott nem gon­dos­ko­dott a födé­men kor­lát­rend­szer kiala­kí­tá­sá­ról és egyé­ni védő­esz­közt sem biz­to­sí­tott a magas­ban dol­go­zó sér­tett­nek. A férfi egy beton­vas illesz­té­sét végez­te, kiha­jolt, de a súly­pont­ját elve­szít­ve meg­bil­lent, majd az épü­let tete­jé­ről lezu­hant, a beto­no­zott mér­leg­ak­ná­ba esett.

A sér­tett a fején nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság az ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést és a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.

A nyo­mo­zást végző bihar­ke­resz­te­si rend­őrök által a hely­szí­nen készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek ezen a lin­ken tekint­he­tők meg.