Főoldal » Hírek » Védtelen idősekre támadtak az ózdi fiatalkorúak - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 16 éves és egy 17 éves fia­tal­ko­rú fiú ellen rab­lás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt, akik Ózdon nap­köz­ben rövid időn belül két idős­ko­rú fér­fit támad­tak meg és bán­tal­maz­tak. Az egyik­től egy tás­kát akar­tak elven­ni ered­mény­te­le­nül, míg a másik sér­tet­től 2.000 forint kész­pénzt vet­tek el, vala­mint a fia­ta­labb vád­lott egy női tás­kát is ellopott. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2021. augusz­tus köze­pén, a dél­utá­ni órák­ban elha­tá­roz­ták, hogy kész­pénzt fog­nak sze­rez­ni, ezért Ózdon egy gya­lo­go­san köz­le­ke­dő 75 éves fér­fit követ­ték, majd mind­ket­ten hátul­ról meg­ütöt­ték és föld­re lök­ték. A vál­lán lévő tás­kát akar­ták meg­sze­rez­ni, azon­ban az egyéb­ként több meg­be­te­ge­dés­sel is küzdő idős­ko­rú sér­tett a tás­kát magá­hoz szo­rí­tot­ta, a táma­dók a váll­szí­jat rán­gat­va elsza­kí­tot­ták, de a tás­ká­hoz nem jutot­tak hozzá, hanem elfu­tot­tak a helyszínről.

Rövid időn belül egy 83 éves fér­fit sze­mel­tek ki újabb áldo­zat­nak. A fia­ta­lab­bik fiú hátul­ról nya­kon ütöt­te és mind­két lábát kirúg­ta, a vékony test­al­ka­tú idős­ko­rú sér­tett a föld­re esett, mire a vád­lott a nad­rág­zse­bé­ből kivett 2.000 forint kész­pénzt, továb­bá elvet­te a kul­csa­it, ezalatt a társa ott állt mel­let­tük, majd együtt elfutottak.

A táma­dá­sok követ­kez­té­ben az egyik sér­tett térd­sé­rü­lést, míg a másik mellkas- és láb­szár­zú­zó­dást szen­ve­dett el, ame­lyek 8 napon belü­li gyógytartamúak.

A fia­ta­lab­bik elkö­ve­tő 2021. júli­us végén, az esti órák­ban Ózdon, egy élel­mi­szer­áru­ház mel­let­ti ját­szó­té­ren meg­lá­tott egy lány gyer­me­ket, akire az édes­any­ja a vásár­lás idő­tar­ta­má­ra rábíz­ta a tás­ká­ját. A fiú a gyer­mek figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va azt a föld­ről fel­kap­ta és elsza­ladt. A tás­ká­ban 1.000 forint kész­pénz és sze­mé­lyes ira­tok voltak.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tők­kel szem­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.