Főoldal » Archív » Végiglopta a Dél-Dunántúlt a lángvágós betörő

Az új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alap­ján elő­ször tett indít­ványt a Somogy Megyei Főügyész­ség a bün­te­tés konk­rét tar­ta­má­ra vád­lot­ti beis­me­rés esetén.

A Somogy Megyei Főügyész­ség nagyobb érték­re üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal 46 éves dom­bó­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki sajá­tos mód­szer­rel soro­zat­ban fosz­tot­ta ki a lakó­há­za­kat Somogy, Tolna és Zala megyében.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat koráb­ban már elítél­te a bíró­ság olyan mód­szer­rel elkö­ve­tett lopá­sok miatt, ame­lyek miatt vád­eme­lés­re került sor vele szem­ben. A lakó­há­zak­ba tör­té­nő beju­tás mód­sze­re szin­te min­den eset­ben az volt, hogy a szer­ke­zet­la­ka­tos vég­zett­ség­gel ren­del­ke­ző, ezál­tal - a műanyag nyí­lás­zá­rók fel­épí­té­sét jól isme­rő vád­lott - az éjsza­kai, illet­ve a haj­na­li órák nyu­gal­mát kihasz­nál­va egy szú­ró­lán­gos gáz­gyúj­tó­val a zár­szer­ke­zet körül meg­ol­vasz­tot­ta a műanyag abla­kot vagy ajtót, majd a zárat egy csa­var­hú­zó­val kinyitotta.

A vád­lott - aki a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­hez a saját, ille­tő­leg köl­csön­kért gép­ko­csi­kat hasz­nált - a lopás­so­ro­za­tot 2017 júni­u­sa és 2017 augusz­tu­sa között követ­te el, mely­nek során 14 lakó­ház­ba tört be a Dél-dunántúli régi­ó­ban. A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se­kor a laká­sá­tól messze tar­tóz­ko­dó, vagy alvó sér­tet­te­ket káro­sí­tot­ta meg úgy, hogy tőlük éksze­re­ket, kész­pénzt, elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket tulaj­do­ní­tott el, de volt olyan sér­tett is, aki­től egy 1,3 mil­lió forin­tot érő motor­ke­rék­párt lopott el. Volt olyan eset is, hogy Keszt­he­lyen egy éjsza­ka 4 házba tört be.

A sér­tet­tek­nek több száz­ezer forin­tos ron­gá­lá­si kára is kelet­ke­zett, mivel a meg­ol­vasz­tott nyí­lás­zá­rók hasz­nál­ha­tat­lan­ná váltak.

A külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő, és egy - más bűn­ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott - a nyo­mo­zás során mind­vé­gig tagad­ta a bűnös­sé­gét, ezért az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló tör­vény ren­del­ke­zé­se­it alkal­maz­va indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság milyen tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott beis­me­rő val­lo­mást tesz.

Az ügyész­ség által indít­vá­nyo­zott bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés azon­ban a külö­nös vissza­esők­re és a bűn­hal­ma­zat­ra vonat­ko­zó bün­te­tés kisza­bá­si sza­bá­lyok miatt így is meg­ha­lad­ja a bün­te­té­si tétel irány­adó középmértékét.