Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Végrehajtandó fogházra ítéltek egy rendőrt fenyegető férfit - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás vét­sé­ge miatt 2020. novem­ber 26-án, gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit, aki 2020. szep­tem­ber 23-án, Sükös­dön, az őt elő­ál­lí­tó rend­őrt és a csa­lád­ját folya­ma­to­san verés­sel és ölés­sel fenyegette.

A vád sze­rint a Bajai Rend­őr­ka­pi­tány­ság állo­má­nyá­ba tar­to­zó két rend­őr 2020. szep­tem­ber 23-án, éjsza­ka, Sükös­dön iga­zol­tat­ta a vád­lot­tat, aki egy autót veze­tett. Az egyen­ru­há­sok tud­ták, hogy a fér­fi­nek nincs veze­tői enge­dé­lye és enge­dély nél­kü­li veze­té­sért már több­ször fele­lős­ség­re vonták.

Az iga­zol­ta­tás során az is kide­rült, hogy a vád­lot­tat az egyik sza­bály­sér­té­si ügyé­ben körö­zik, ezért a rend­őrök elő­ál­lí­tot­ták a Bajai Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra. A vád­lott azon­ban a Sükösd­ről Bajá­ra veze­tő út során a rend­őr­au­tó­ban ülve folya­ma­to­san fenye­get­te az egyik rend­őrt és a hozzátartozóit.

Azt mond­ta a rend­őr­nek, hogy ha nem lesz szol­gá­lat­ban, akkor meg fogja verni, el fogja ütni gép­ko­csi­val a csa­lád­tag­ja­it és ő vagy a test­vé­rei szét­ve­rik és agyon­ve­rik a sér­tett gyer­me­ke­it. A sér­tett rend­őr a tanú­ki­hall­ga­tá­sa során kérte a vád­lott megbüntetését.

A nyo­mo­zás elvég­zé­se után az ügyet nyo­mo­zó kalo­csai rend­őrök kez­de­mé­nyez­ték a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott bíró­ság elé állí­tá­sát. A Bajai Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat zak­la­tás vét­sé­ge miatt 2020. novem­ber 26-án állí­tot­ta bíró­ság elé.

A Bajai Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat és 6 hónap vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés­re, vala­mint 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A koráb­ban már elzá­rás­ra is ítélt vád­lott a zak­la­tást két pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el, ezért a bíró­ság ezek vég­re­haj­tá­sát is elrendelte.

Az íté­let nem jog­erős, ugyan­is elle­ne az ügyész súlyo­sí­tá­sért, míg a vád­lott és védő­je a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért fellebbezett.