Főoldal » Archív » Végrehajtandó szabadságvesztés első fokon egy vesztegetéssel vádolt orvosnak

A bíró­ság a vád­lot­tat nem jog­erő­sen 9 rend­be­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Az eljá­ró kerü­le­ti ügyész­ség az első fokon kisza­bott 2 év bör­tön­bün­te­tés tar­ta­má­nak lénye­ges meg­eme­lé­se érde­ké­ben fellebbezett.

A vád­lott orvos, aki a vád­be­li idő­szak­ban – 2009. és 2013. között - az egyik buda­pes­ti kór­ház­ban orto­péd sebész­ként dol­go­zott, műté­ti beavat­ko­zá­so­kat is végzett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a fenti idő­szak­ban a jöve­del­mé­nek kiegé­szí­té­se érde­ké­ben több bete­gé­től is - az egyéb­ként az OEP által finan­szí­ro­zott egész­ség­ügyi ellá­tá­sért - jogo­su­lat­la­nul pénzt kért, vagy az álta­luk önként fel­aján­lott hála­pénzt keve­sell­ve, nagyobb össze­get kért.

Volt olyan beteg, aki­vel a vád sze­rint előre közöl­te, hogy mennyi­be fog kerül­ni a műtét, és volt, hogy a műtét után hatá­roz­ta meg, hogy mennyi pénzt tart elfo­gad­ha­tó­nak a beavat­ko­zá­sért. Egyes ese­tek­ben a vád­lott alku­do­zott a hono­rá­ri­um­ként elvárt összeg­ről, és elő­for­dult olyan is, hogy egy bete­gé­nek a rész­le­tek­ben tör­té­nő meg­fi­ze­tés lehe­tő­sé­gét is felajánlotta.

Egy eset­ben a beteg köszö­net­képp egy nagyobb érté­kű köny­vet sze­re­tett volna aján­dé­koz­ni az orvos­nak, aki azon­ban a vád sze­rint azt vissza­uta­sí­tot­ta, egy­ér­tel­mű­en utal­va arra, hogy a könyv helyett pénzt kér.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján az ille­té­kes bíró­ság az orvost 9 rend­be­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 2 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 3-3 évre eltil­tot­ta az orvo­si fog­lal­ko­zás­tól, vala­mint a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A bíró­ság úgy ren­del­ke­zett, hogy a vád­lott a bün­te­tés fele részé­nek letöl­té­se után fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsátható.

Az íté­let­tel szem­ben a vád­kép­vi­se­le­tet ellá­tó kerü­le­ti ügyész­ség, vala­mint a vád­lott és a védő is fellebbezett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a kerü­le­ti ügyész­ség által beje­len­tett fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, és indít­vá­nyoz­ta, hogy a Fővá­ro­si Tör­vény­szék az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét vál­toz­tas­sa meg akként, hogy a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát lénye­ge­sen emel­je meg, vala­mint ezzel pár­hu­za­mo­san a vád­lot­tat a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és az orvo­si fog­lal­ko­zás­tól is hosszabb tar­tam­ra tilt­sa el.