Főoldal » Archív » Végrehajtandó szabadságvesztésre tett indítványt az ügyészség a táppénzcsalóval szemben - A Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy Nóg­rád megyei házas­pár­ral szem­ben, akik több mint négy mil­lió forint táp­pénzt vet­tek fel jogo­su­lat­la­nul.

 Az ötven éves férfi 2016 júni­u­sá­ban neve­lő­any­ja nevé­ben egyé­ni vál­lal­ko­zói tevé­keny­ség meg­kez­dé­sé­ről tett beje­len­tést. A vál­lal­ko­zás­ba a vád­lott saját magát tel­jes mun­ka­idős fog­lal­koz­ta­tott­ként, sze­mé­lyi asszisz­ten­si mun­ka­kör­ben, míg fele­sé­gét ugyan­csak tel­jes mun­ka­idős fog­lal­koz­ta­tott­ként jelen­tet­te be. Az egyé­ni vál­lal­ko­zás azon­ban gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem vég­zett, bevé­te­lei nem vol­tak, a vád­lot­tak tény­le­ges alkal­ma­zot­ti fog­lal­koz­ta­tá­sá­ra, bér­ki­fi­ze­tés­re és pénz­be­li egész­ség­biz­to­sí­tá­si járu­lék befi­ze­té­sé­re sem került sor. A vál­lal­ko­zás lét­re­ho­zá­sá­nak egye­dü­li célja az volt, hogy a vád­lot­tak lát­szó­la­gos mun­ka­vi­szony léte­sí­té­sé­vel jogo­sul­tak legye­nek táp­pénz igény­lé­sé­re. A férfi a vál­lal­ko­zás sza­bá­lyos műkö­dé­sét az adó­ha­tó­ság felé valót­lan tar­tal­mú okira­tok benyúj­tá­sá­val igye­ke­zett iga­zol­ni.

A biz­to­sí­tá­si jog­vi­szony és a pénz­be­li egész­ség­biz­to­sí­tá­si járu­lék­fi­ze­tés hiá­nyá­ban az elkö­ve­tők a 2016 júli­u­sa és 2017 novem­be­re közöt­ti idő­szak­ban jogo­su­lat­la­nul vet­tek fel össze­sen 4.330.055 forint táp­pénzt, mely­ből a férfi 110.500 forint, míg fele­sé­gét 1.215.086 forint vissza­fi­ze­té­sé­re már köte­lez­te a ható­ság.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se ide­jén fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt álló fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sét és 1.585.650 forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást, míg a nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, továb­bá 1.418.819 forint összeg­re vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban.