Főoldal » Hírek » Végzetes lett az idős férfinak adott pofon – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki úgy pofon ütött egy idős fér­fit, hogy az hanyatt esve halá­los sérü­lést szenvedett.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi 2023 októ­be­ré­ben, egy Mar­ca­li kör­nyé­ki köz­ség fagyi­zó­já­ban múlat­ta az időt a bará­ti tár­sa­sá­gá­val, köz­tük fia barát­nő­jé­vel és annak leány­test­vé­ré­vel. Ekkor ugyan­csak a ven­dég­lá­tó­he­lyen tar­tóz­ko­dott a 80 éves sér­tett, aki a vád­lott­hoz hason­ló­an sze­szes italt fogyasztott.

A sér­tett a dél­után a mos­dó­ból tért vissza az asz­ta­lá­hoz, ami­kor a vád­lott tár­sa­sá­ga mel­lett elha­lad­va „puszit dobott” az ott ülő egyik fia­tal nőnek. A vád­lot­tat fel­dü­hí­tet­te a sér­tett maga­tar­tá­sa, ezért utána ment a benti helyi­ség­be, ahol kér­dő­re vonta az idős fér­fit, majd tenyér­rel arcon ütöt­te. Az ütés­től a sér­tett hanyatt esett és a fejét a cuk­rász­da köve­ze­té­be ütötte.

Ezt köve­tő­en a vád­lott hiába pró­bál­ta magá­hoz térí­te­ni az esz­mé­let­len álla­pot­ban lévő sér­tet­tet, az idős férfi a bán­tal­ma­zás­sal össze­füg­gés­ben elszen­ve­dett sérü­lés követ­kez­té­ben a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en elhunyt.

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pet a Somogy Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság készí­tet­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek helyszínén.

Egy Marcali környéki község fagyizója