Főoldal » Hírek » Vendetta magyar módra - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint nem indo­kolt eny­hébb bün­te­tés kisza­bá­sa azok­kal a fér­fi­ak­kal szem­ben, akik egyi­kük hara­go­su­kat gép­ko­csik­kal üldöz­ték, leszo­rí­tot­ták az úttest­ről, majd rátá­mad­tak.

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség 2020 kora őszén emelt vádat 7 - egy roko­ni kör­höz tar­to­zó - férfi ellen, aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt.

A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék a csa­lád­já­ban hang­adó vád­lot­tat és uno­ka­öccsét társ­tet­tes­ként, míg a többi vád­lot­tat bűn­se­géd­ként, aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben, továb­bá társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. A bíró­ság a hang­adó fér­fit 6 év és 6 hónap, uno­ka­öccsét 6 év, a többi fér­fit 4 év, illet­ve 3 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és ehhez iga­zo­dó mér­té­kű köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint 2018. május 26-án, Gyá­lon a csa­lá­di össze­jö­ve­tel­ről távo­zó fér­fi­ak gép­ko­csi­ja­ik­kal köz­le­ked­ve, menet köz­ben fel­is­mer­ték a hang­adó fér­fit hara­go­sát. Az uno­ka­öcs szán­dé­ko­san bele­haj­tott a sér­tett gép­ko­csi­já­ba. Az utób­bi autó lelas­sul­va tovább tudott halad­ni a köz­úton, míg a másik futó­mű­ve kisza­kadt, moz­gás­kép­te­len­né vált. 

Ezt látva a hang­adó férfi gép­jár­mű­vel ugyan­csak bele­haj­tott a sér­tett autó­já­ba oldal­ról, ami attól egy útszé­li árok­ba bal olda­lá­ra for­dul­va borult, úgy hogy abból a sér­tett nem tudott kijut­ni. Ekkor a roko­nok bozót­vá­gó kés­sel meg­tá­mad­ták a sér­tet­tet, fejét és kezét több­ször meg­szúr­ták, miköz­ben közöl­ték, hogy meg fog halni, illet­ve a követ­ke­ző áldo­zat a fele­sé­ge lesz. A sér­tett a továb­bi szú­rá­sok elől a hátsó ülés­re kúszott, azon­ban a kocsi cso­mag­tar­tó­ja felől az oda­lé­pő egyik férfi a hátsó szél­vé­dő betö­ré­sé­vel egy gumi­lö­ve­dé­kes pisz­tollyal több lövést adott le a sér­tett fel­ső­tes­té­re. Ezen köz­ben a többi férfi a jár­mű­ve­ik­ből elő­vett szer­szám­nye­lek­kel, botok­kal, csat­la­koz­va tár­sa­ik­hoz a sér­tett jár­mű­vé­nek karosszé­ri­á­ját kezd­ték szét­ver­ni.

A köz­te­rü­let rend­jét súlyo­san meg­bon­tó cse­lek­mé­nyük­kel az elkö­ve­tők akkor hagy­tak fel és mene­kül­tek el a jár­mű­ve­ik­kel a hely­szín­ről, ami­kor egy köze­li kocs­ma ven­dé­gei az utcá­ra menve oda­ki­a­bál­tak nekik, hogy riasz­tot­ták a rend­őr­sé­get.

A sér­tett fejét ért szú­rás kis híján a nye­lő­cső és a nyaki verő­ér sérü­lé­sét ered­mé­nyez­te, míg a gumi­lö­ve­dé­kek 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okoz­tak. A sér­tett gép­jár­mű­ve gaz­da­sá­gi totál­ká­ros lett, abban több mint 600.000 forint kár kelet­ke­zett.

Az  íté­le­tet az ügyész vala­mennyi vád­lott­nál tudo­má­sul vette, míg fel­men­tés cél­já­ból, másod­la­go­san eny­hí­tés érde­ké­ben ter­jesz­tet­tek elő védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket a vád­lot­tak és védő­ik, ame­lyek eluta­sí­tá­sát kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kon eljá­ró Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál.

A fel­lebb­vi­te­li eljá­rás befe­je­zé­sét vala­mennyi vád­lott sza­bad­lá­bon várja.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó:

 https://ugyeszseg.hu/autosuldozesbe-torkollott-a-vita-gyalon