Főoldal » Hírek » Verekedés a bevásárlóközpontban - Videóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés egy 15 éves és egy 20 éves fia­tal ellen, akik bán­tal­maz­tak egy 32 éves férfit

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 15 éves és 20 éves fia­tal­em­ber 2021 janu­ár­já­ban, egy győri bevá­sár­ló­köz­pont­ban min­den ok nél­kül rátá­mad­tak egy 32 éves fér­fi­ra, akit lök­dös­tek, ököl­lel ütöt­tek. Mikor a sér­tett a föld­re került egyi­kő­jük még fejbe is rúgta, majd elmen­tek a helyszínről.

A sér­tett tele­fo­nál­ni kez­dett, segít­sé­get akart hívni, de ekkor a táma­dók vissza­tér­tek, és ismét bán­tal­maz­ni kezd­ték a sér­tet­tet, egyi­kő­jük újra meg­rúg­ta, nya­ká­nál fogva föld­re lökte, majd mind­ket­ten rúg­ták, ököl­lel ütöt­ték a sértettet.

A sér­tett a bán­tal­ma­zá­sok­tól nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett. 

Az elkö­ve­tők ellen az ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű test sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

A bűn­cse­lek­mény­ről készült biz­ton­sá­gi kame­rás fel­vé­tel itt tekint­he­tő meg: