Főoldal » Hírek » Verekedés lett a számonkérésből - videóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy szó­ra­ko­zó­he­lyen előbb meg­kér­dez­te fele­sé­ge mun­ka­tár­sát, hogy milyen kap­cso­lat­ban van a házas­tár­sá­val, majd meg­lök­te és két­szer arcon is ütötte. 

A vád­lott 2021 októ­be­ré­ben egy tapol­cai büfé­ben ita­lo­zott, ami­kor meg­lát­ta a másik fér­fit. A  vád­irat sze­rint a szó­ra­ko­zó­hely előt­ti terü­let­re hívta, ahol szá­mon kérte, majd meg­lök­te. A férfi a lökés­től hát­ra­tán­to­ro­dott és elesett. Az elkö­ve­tő a bán­tal­ma­zást ezután sem hagy­ta abba, és a föld­ről fel­ál­ló fér­fit még két­szer ököl­lel arcon ütötte.

A ven­dé­gek már a tett­le­ges­ség kez­de­tén szól­tak a biz­ton­sá­gi őrnek, aki figyel­mez­tet­te a vád­lot­tat, hogy fejez­ze be a vere­ke­dést, egy­ide­jű­leg pedig tele­fon­já­val rög­zí­tet­te a látot­ta­kat. A férfi erre elin­dult felé és kérte a tele­fon­ját, amit azon­ban a biz­ton­sá­gi őr nem adott oda, hanem a nála lévő szú­nyog­ri­asz­tó spray-vel az elkö­ve­tő felé fújt, aki ezt köve­tő­en távo­zott a helyszínről.

A vád­lott által meg­tá­ma­dott férfi nyolc napon belül gyó­gyu­ló, zúzó­dá­sos, hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ám emi­att nem kérte a vád­lott fele­lős­ség­re vonását.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az indu­la­tos elkö­ve­tő­vel szemben.