Főoldal » Hírek » Verekedésig fajult a közlekedési vita – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy eldur­vult köz­le­ke­dé­si konf­lik­tust köve­tő­en bán­tal­ma­zott egy másik fér­fit Balatonmáriafürdőn.

A 26 éves férfi 2021 júli­u­sá­ban az úttes­ten kije­lölt kerék­pár­sá­von bicik­li­zett, azon­ban rend­kí­vül indu­la­tos­sá vált, ami­kor úgy ítél­te meg, hogy a gép­jár­mű­vel vele azo­nos irány­ba tartó sofőr túl közel haladt el mel­let­te. Mivel a jelen­tős for­ga­lom miatt az autók is csak lépés­ben halad­tak, a vád­lott nem sok­kal később utol­ér­te a másik fér­fit, aki­nek a közép­ső ujja fel­mu­ta­tá­sá­val fejez­te ki nem­tet­szé­sét a meg­elő­zé­sé­vel kapcsolatban.

Erre tekin­tet­tel a veze­tő – a kup­lun­got benyom­va, és tovább­ra is las­san halad­va – gáz­fröccsö­ket adott, mire a vád­lott meg­állt, majd a sofőrt a lehú­zott abla­kon keresz­tül egy alka­lom­mal arcon ütöt­te. A bán­tal­ma­zott férfi ezt köve­tő­en kiszállt az autó­já­ból, és – abból a cél­ból, hogy szá­mon kérje a tör­tén­te­ket – szit­ko­zód­va a vád­lott felé indult, azon­ban ez alka­lom­mal az úttest­re esett, miu­tán a vád­lott ismé­tel­ten megütötte.

A bán­tal­ma­zás­sal a vád­lott ezt köve­tő­en fel­ha­gyott, őt végül a hely­szín­re érke­tő jár­őrök a Mar­ca­li Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra előállították.

A Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló kez­de­mé­nye­zés­sel pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­lot­tal szemben.