Főoldal » Hírek » Verekedett egy idős asszony- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 82 éves asszony ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt, aki egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen össze­ve­szett a szom­széd­já­val, fel­lök­te, majd dula­ko­dás köz­ben eltör­te a férfi ujját.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. ápri­lis köze­pén, dél­után egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen sérel­mez­te, hogy a szom­széd­ja a kapu­be­já­ró­ját épí­tet­te. Vitat­koz­ni, kia­bál­ni kez­dett a fér­fi­val, majd oda­ment hozzá és fel­lök­te, ami­nek követ­kez­té­ben a sér­tett a föld­re esett, de az asszony is elve­szí­tet­te az egyen­sú­lyát és ráesett a fér­fi­ra. A sér­tett meg­pró­bál­ta lelök­ni magá­ról az asszonyt, ez azon­ban nem sike­rült, köz­ben a vád­lott dula­ko­dott, szo­ron­gat­ta a kezét, mire a férfi segít­sé­gért kiabált.

Az ese­mé­nye­ket látva, a szom­szé­dok érte­sí­tet­ték a sér­tett fiát, aki az asszonyt fel­ál­lí­tot­ta és átkí­sér­te a saját kapu­ja elé, majd az apját beküld­te az udvar­ra, és a mun­ká­hoz hasz­nált furi­kot is betol­ta. A vád­lott azon­ban nem nyu­go­dott meg, vissza­jött, és újból meg akar­ta aka­dá­lyoz­ni az épí­tést. Ismét a sér­tett fia avat­ko­zott közbe, aki újból vissza­kí­sér­te az asszonyt a házá­hoz. Ekkor viszont a vád­lott oda­ment az autó­hoz és két­szer ráütött a motorháztetőre.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett az ujja zúzó­dá­sá­val és alap­per­cé­nek töré­sé­vel járó 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – pró­bá­ra bocsá­tást indítványozott.