Főoldal » Hírek » Verekedett és szurkált is - rendőrségi fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki öt nap alatt két sér­tet­tet is bán­tal­ma­zott.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi múlt hét ked­den, ittas álla­pot­ban egy sze­ge­di lakás­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy másik fér­fi­val, akit egy kony­ha­kés­sel hátba szúrt, 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okoz­va. Ezt köve­tő­en vasár­nap haj­nal­ban egy sze­ge­di sörö­ző­ben szin­tén itta­san keve­re­dett szó­vál­tás­ba egy fér­fi­val, akit föld­re ránt­va bán­tal­ma­zott, súlyos fej­sé­rü­lé­se­ket okoz­va neki.

A testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re, tekin­tet­tel arra, hogy a férfi több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső és még több eljá­rás is van vele szem­ben folya­mat­ban.

Az ügyé­szi indít­vány­nak a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sén helyt adott és elren­del­te a letar­tóz­ta­tást. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és a védő­je a sza­bad­lá­bon véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.

A kocs­mai vere­ke­dés hely­szí­nén készült képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-hajnali-verekedo#2