Főoldal » Hírek » Verekedett, majd a sértett családját is zaklatta - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét abban a bün­te­tő­ügy­ben, amely­nek elkö­ve­tői vere­ke­dést kez­de­mé­nyez­tek, súlyos sérü­lést okoz­tak, majd egyi­kük utóbb a sér­tett hoz­zá­tar­to­zó­it is fenyegette.

A 30, illet­ve 31 éves pécsi vád­lot­tak 2019. júni­u­sá­ban ittas álla­pot­ban elin­dul­tak alko­holt vásá­rol­ni. Menet köz­ben a szom­szé­dos sor­há­zi lakás udva­rán tar­tóz­ko­dó isme­rő­se­ik­kel kötöz­köd­ni kezd­tek, majd szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, amely tett­le­ges­sé­gig fajult. A meg­tá­ma­dott isme­rő­sök a lakás­ba mene­kül­tek, és a bejá­ra­ti ajtót bezár­ták, amit az utá­nuk ira­mo­dó vád­lot­tak betör­tek. A lakás­ba beha­tol­va az egyik vád­lott a kony­há­ban tar­tóz­ko­dó sér­tet­tet egy bal­ta­nyél­lel nagy erő­vel fejbe ütöt­te, majd a vád­lot­tak elfu­tot­tak a hely­szín­ről. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző sérü­lé­se­ket szenvedett.

A sérü­lést okozó vád­lott tet­tes­tár­sa a fenti bűn­cse­lek­mény miatt elren­delt letar­tóz­ta­tá­sá­ból 2020 feb­ru­ár­já­ban sza­ba­dul­va a sér­tett hoz­zá­tar­to­zó­it hete­ken át a laká­suk előtt, az utcán, illet­ve a menet­rend sze­rin­ti autó­bu­szon rend­sze­re­sen zak­lat­ta, han­go­san szi­dal­maz­ta, illet­ve élet­ve­szé­lye­sen fenye­get­te őket.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­ta­kat társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­ben és magán­lak­sér­tés vét­sé­gé­ben, a fenye­ge­tő­ző vád­lot­tat ezen felül foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­gé­ben is bűnös­nek mond­ta ki. Ezért a vád­lot­ta­kat 5 év 10 hónap, illet­ve 4 év 4 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az ügyész a sér­tett hoz­zá­tar­to­zó­it fenye­ge­tő vád­lott bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sa iránt jelen­tett be fel­leb­be­zést, melyet a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tott. A véde­lem eny­hí­tés, illet­ve – az egyik vád­lott és védő­je részé­ről – rész­fel­men­tés érde­ké­ben fellebbezett.

A Pécsi Íté­lő­táb­la az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét helybenhagyta.