Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Verte, fenyegette az édesanyját, nyugdíjából alkoholt vásároltatott magának egy férfi- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a fér­fit, aki több, mint fél éve zak­lat­ta édes­any­ját az egyik megyei kis­fa­lu­ban.

 A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. már­ci­us 25-én a vele együtt élő édes­any­ját meg­po­foz­ta, majd a házuk egy sar­ká­ba szo­rí­tot­ta és még leg­alább 20 alka­lom­mal  meg­ütöt­te. Ezen túl­me­nő­en, mivel rend­sze­res alko­hol­fo­gyasz­tó volt, a gya­nú­sí­tott arra kény­sze­rí­tet­te a sér­tet­tet, hogy a nyug­dí­já­ból sze­szes italt vegyen neki. A gya­nú­sí­tott, hogy az édes­any­ja a ház­ból ne tud­jon elmen­ni, a kul­csa­it elvé­ve a sér­tet­tet a házba zárta és, hogy segít­sé­get se tud­jon hívni, a mobil­te­le­fon­ját is elvet­te. Mind­emel­lett rend­sze­re­sen meg­fe­nye­get­te az édes­any­ját azzal is, hogy meg­öli. A bíró­ság a fen­ti­ek miatt a fér­fi­vel szem­ben távol­tar­tást ren­delt el 2020. május 15-én, azzal, hogy a sér­tet­től és annak tar­tóz­ko­dá­si helyé­től tart­sa magát távol, tar­tóz­kod­jon attól, hogy a bán­tal­ma­zot­tal köz­vet­ve vagy köz­vet­le­nül érint­ke­zés­be lép­jen.

A férfi a távol­tar­tás elle­né­re az ingat­lan­ba vissza­tért, oda állan­dó lakos­ként be is jelent­ke­zett. Mind­emel­lett azon­ban foly­tat­ta alko­ho­li­zá­ló élet­mód­ját, az édes­any­ját több­ször is meg­ölés­sel fenye­get­te, féle­lem­ben tar­tot­ta, lök­dös­te és meg­aka­dá­lyoz­ta abban, hogy a házat elhagy­ja.

A sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­vel, továb­bá a sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét.  A férfi több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, a gyanú tár­gyát képe­ző cse­lek­mé­nye­ket is fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a kény­szer­in­téz­ke­dést elren­del­te. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a ter­helt és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben.