Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Vértelen kocsmai verekedés - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye - Videóval

A cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség két fér­fi­val és két nővel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot. Az elkö­ve­tők egy táti kocs­má­ban egy vét­len ven­dé­get per­ce­kig ütle­gel­tek, rugdostak.

Két nő és egy férfi 2019. decem­ber 7-én, 22 óra és 23 óra között már itta­san érke­zett meg egy táti kocs­má­ba, ahol már jelen volt a negye­dik elkö­ve­tő, és a sértett.

Az egyik nő a pult­nál álló sér­tett­hez szólt, hogy miért nézi őt, amely után ez a nő és a férfi test­vé­re oda­men­tek a sér­tett­hez, aki­vel vitat­koz­tak, eköz­ben a férfi elkö­ve­tő a mell­ka­sá­nál fogva ellök­te magá­tól. Ezután a test­vé­rek mind­ket­ten meg­lök­ték a sér­tet­tet, aki véde­ke­zé­sül meg­pró­bál­ta lefog­ni a táma­dó fér­fit. Eköz­ben a másik nő a sér­tett fejét leg­alább négy alka­lom­mal kéz­zel megütötte.

A vere­ke­dés során a test­vér­pár ütle­gel­te együtt a sér­tet­tet, aki előbb a fel­ál­lí­tott kará­csony­fá­nak ütkö­zött, majd a táma­dó­já­val együtt a föld­re esett. Egy másik ven­dég a táma­dó fér­fit akar­ta meg­fé­kez­ni, ezért az egyik nő felé futott, len­dü­let­ből bele­rú­gott, és két kéz­zel ütle­gel­te. Eköz­ben a táma­dó férfi a föl­dön fekvő sér­tet­tet ütle­gel­te és bele is rúgott. A vere­ke­dés­be bekap­cso­ló­dott negye­dik elkö­ve­tő­ként egy férfi, aki a föl­dön fekvő sér­tett­be ugyan­csak bele­rú­gott, majd a sér­tet­tel vere­ke­dő fér­fit ütöt­te meg több­ször, és felé is rúgott.

A föl­dön fekvő sér­tet­tet a két nő ezután is bán­tal­maz­ta, egyi­kük bele­rú­gott, a másik leg­alább öt alka­lom­mal kéz­zel megütötte.

A vere­ke­dés során senki sem sérült meg.

Az Esz­ter­go­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sát köve­tő­en az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben az egyik  fér­fit vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, a továb­bi három elkö­ve­tőt pénz­bün­te­tés­re ítélje.