Főoldal » Hírek » Veszekedés közben szúrta hátba élettársát - vádemelés - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki hátba szúr­ta élet­tár­sát vesze­ke­dés közben.

A vád­irat sze­rint a sér­tett férfi és az elkö­ve­tő nő a cse­lek­mény előtt már tíz éve éltek élet­társ­ként és koráb­ban is vol­tak közöt­tük heves viták.

2020 augusz­tu­sá­nak egyik nap­ján mind­ket­ten fogyasz­tot­tak már néhány deci rövid­italt mono­ri ott­ho­nuk­ban, mielőtt isme­ret­len okból csú­nyán össze­vesz­tek. A vesze­ke­dés hevé­ben a férfi fel­ka­pott egy kony­ha­kést és azzal fenye­get­te meg a tőle kar­tá­vol­ság­ban lévő nőt, hogy kiszúr­ja a sze­mét. Ezzel egy­ide­jű­leg való­ban felé is szúrt, de a nő ráfo­gott a csuk­ló­já­ra és kicsa­var­ta a kezé­ből a kést. A férfi elej­tet­te a kést, de ezzel egy­ide­jű­leg másik kezét ököl­be szo­rít­va a nő feje felé ütött, amit nem talált el, mert a nő elhajolt.

Miu­tán az ütés elől elha­jolt, a nő egy­ből fel­kap­ta az elej­tett kést és az idő­köz­ben tőle már elfor­du­ló és a helyi­ség kijá­ra­ta felé indu­ló élet­tár­sa után lépett, akit egy alka­lom­mal, köze­pes erő­vel hátba szúrt a bal lapoc­ká­ja alsó részénél.

Miu­tán a nő látta, hogy a szú­rás­sal milyen sérü­lést oko­zott, egy vizes szi­vaccsal letö­röl­te a vért a férfi hátá­ról, majd lefe­küdt alud­ni. Ezt köve­tő­en a férfi hívott magá­hoz mentőt.

A fér­fi­nél a szú­rás követ­kez­té­ben lég­mell ala­kult ki és köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került. A halá­los ered­mény elma­ra­dá­sa annak volt köszön­he­tő, hogy a szú­rás nem hatolt mélyebbre.

A Pest Megyei Főügyész­ség az ügy­ben erős fel­in­du­lás­ban elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a nő ellen.