Főoldal » Hírek » Veszekedés közben szúrta meg apósát - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki vesze­ke­dés köz­ben mell­ka­son szúr­ta apó­sát Táborfalván.

A vád­irat sze­rint a nő és élet­tár­sa 2020 már­ci­u­sá­ban köl­tö­zött Tábor­fal­vá­ra, ahol az élet­társ apjá­val, az ügy sér­tett­jé­vel kerül­tek egy fedél alá.

2021 máju­sá­ra már elmér­ge­se­dett a viszony a nő és élet­tár­sa apja között. Az após sze­rint a nő nem tar­tott maga körül ren­det. Emi­att több­ször is vesze­ked­tek, de az sosem fajult tettlegességig.

2021. május 9-én a nő éppen ebé­det főzött és han­go­san hall­gat­ta hozzá a zenét. A sér­tett ezt kifo­gá­sol­ta, majd mivel a nő nem hal­kí­tot­ta le elég­gé a zenét, ezen illet­ve a koráb­bi sérel­me­ken össze­vesz­tek. A vesze­ke­dés során a sér­tett egy alka­lom­mal pofon is ütöt­te a nőt. Ezt köve­tő­en a nő köze­lebb lépett az após­hoz és a kezé­ben lévő hámo­zó­kést a sér­tett mell­ka­sá­ba vágta.

A szú­rás önma­gá­ban csak könnyebb sérü­lést oko­zott, de az annak köszön­he­tő, hogy a sér­tett elmoz­dult a táma­dás irá­nyá­ból. Amennyi­ben ez nem tör­tént volna meg, akkor a szú­rás leg­alább köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­po­tot ered­mé­nyez­he­tett volna. 

A Pest Megyei Főügyész­ség a nő ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat.