Főoldal » Archív » Vészfékezés helyett lassított és dudált, a sértett meghalt – FOTÓVAL

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gond­ta­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Pol­gá­ron ütkö­zött egy kerékpárossal.

A vád sze­rint a huszon­két éves vád­lott 2019. már­ci­us 29-én, 20 óra 30 perc körül, a sebes­ség­ha­tárt túl­lép­te, mint­egy 60 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dett autó­já­val Pol­gár belterületén.

Hala­dá­sa során ész­lel­te, hogy vele szem­ben, a kanya­ro­dó for­gal­mi sáv­ban kivi­lá­gí­tás és fény­vissza­ve­rő mel­lény nél­kül, a köz­úti for­ga­lom­mal szem­ben köz­le­ke­dik egy kerékpáros.

A vád­lott las­sí­tó féke­zést haj­tott végre, majd hang­jel­zést adott a sér­tett­nek, aki a kürt hal­la­tán áttért a vád­lott for­gal­mi sáv­já­ba, ahol össze­üt­köz­tek. A sér­tett a kerék­pár­já­val együtt a gép­ko­csi motor­ház­te­tő­jé­re esett, majd több, mint 30 méter meg­té­te­le után az asz­falt­ra zuhant.

A bal­eset követ­kez­té­ben az erő­sen ittas álla­po­tú, huszon­négy éves sér­tett olyan súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A bal­eset a vád­lott több­szö­rös KRESZ sza­bály­sze­gé­se miatt jött létre és a sér­tett halá­la is ezzel össze­füg­gés­ben követ­ke­zett be. Ha az autó­ve­ze­tő betar­tot­ta volna a meg­en­ge­dett 50 km/h sebes­sé­get és a veszély­hely­zet­re azon­na­li, inten­zív féke­zést vég­zett volna, a bal­eset bekö­vet­ke­zé­se elma­radt volna.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy emel­lett a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat vég­le­ges hatállyal tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

A rend­őr­ség által a hely­szí­nen készí­tett fény­kép­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken talál­ha­tó meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/utinfo/baleseti-hirek/halalos-baleset-polgar-belteruleten