Főoldal » Hírek » Vesztegetés parkolási ügyben - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat három férfi ellen a Fővá­ro­si Törvényszéken.

2019 janu­ár­já­ban a két vád­lott együtt látott el szol­gá­la­tot egy kerü­le­ti önkor­mány­zat közterület-felügyeletének alkalmazottjaiként.

Az idő­sebb vád­lott közterület-felügyelő beosz­tá­sú köz­szol­gá­la­ti tiszt­vi­se­lő­ként, hiva­ta­los sze­mély­nek minő­sült, fia­ta­labb társa segéd­fel­ügye­lő beosz­tá­sú mun­ka­társ volt, aki közös szol­gá­la­tuk során segí­tet­te a közterület-felügyelőt a köz­te­rü­le­ten foly­ta­tott tevékenységében.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lot­tak egy moz­gás­kor­lá­to­zot­tak­nak fenn­tar­tott helyen enge­dély nél­kül par­ko­ló sze­mély­gép­jár­mű­re kerék­bi­lin­cset rak­tak fel, majd a szél­vé­dő­re egy tájé­koz­ta­tót, a lesze­re­lé­si díj befi­ze­té­sé­re szol­gá­ló pos­tai csek­ket és egy – sza­bály­sér­té­si fel­je­len­tés­ről szóló – érte­sí­tést helyez­tek el.

Az autó tulaj­do­no­sa befi­zet­te a csek­ket, majd erről érte­sí­tet­te a disz­pé­cser­köz­pon­tot, és kérte a kerék­bi­lincs levé­te­lét, amit a hely­szín­re vissza­ér­ke­ző vád­lot­tak meg is tet­tek. Egyi­kük közöl­te a fér­fi­vel, hogy fel­je­len­tést tesz­nek elle­ne és 100.000 forin­tos bír­ság­ra szá­mít­hat, majd hoz­zá­tet­te, hogy ez meg­be­szél­he­tő és elin­téz­he­tő más­kép­pen is.

Ezt köve­tő­en meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a férfi fejen­ként 20.000 forin­tot ad a ható­sá­gi sze­mé­lyek­nek azért, hogy elte­kint­se­nek a moz­gás­kor­lá­to­zott helyen enge­dély nél­kül tar­tóz­ko­dás sza­bály­sze­gés miat­ti feljelentéstől.

A meg­be­szélt össze­get a férfi a hely­szí­nen nem tudta átad­ni, ezért egy későb­bi idő­pont­ban tör­té­nő pénz­át­adás­ban álla­pod­tak meg, erre azon­ban nem került sor, mert a férfi tájé­koz­tat­ta a tör­tén­tek­ről a csa­lád­ját és fel­je­len­tést tet­tek az ügyben.