Főoldal » Hírek » Vesztegetéssel kaptak az orvostól hamis antigén igazolásokat - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A hamis iga­zo­lá­sok átvé­te­lét köve­tő­en az elkö­ve­tők azért zsa­rol­ták a házi­or­vost, mert fel­há­bo­rod­tak azon, hogy közü­lük töb­ben koro­na­ví­rus fer­tő­zést kaptak.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint tavaly május­ban egy férfi tizen­egy sze­mély nega­tív koro­na­ví­rus anti­gén teszt­ered­mény kiál­lí­tást kérte a házi­or­vos­tól - tesz­te­lés nél­kül. Az orvos a teszt­ered­mé­nye­ket kiál­lí­tot­ta, azo­kért fejen­ként 5.000 forin­tot kért a 7.500 forin­tos díj helyett a cso­por­tos meg­ren­de­lés­re hivat­ko­zás­sal. Az árat a meg­ren­de­lő azon­ban nem fizet­te ki, arra hivat­ko­zott, hogy akkor fogja kifi­zet­ni, ha azt ő is meg­kap­ja az érin­tett sze­mé­lyek auszt­ri­ai munkáltatójától.

Három nap­pal később a férfi az élet­tár­sá­nak szü­lei tár­sa­sá­gá­ban azért keres­te fel a házi­or­vost, hogy han­got adjon azon embe­rek fel­há­bo­ro­dá­sá­nak, akik három nap­pal koráb­ban tőle nega­tív tesz­tet kap­tak, ugyan­is közü­lük töb­ben meg­fer­tő­ződ­tek koro­na­ví­rus­sal. Vál­lal­ták továb­bá ezen sze­mé­lyek lecsil­la­pí­tá­sát sze­mé­lyen­ként 500.000 forin­tért. Ellen­ke­ző eset­ben fel­je­len­tést helyez­tek kilátásba.

Némi­ne­mű alku­do­zást köve­tő­en az orvos 500.000 forin­tot és még 10.000 forint ben­zin­költ­sé­get adott át a köve­te­lők­nek, a többi pénz össze­sze­dé­sét pedig más­nap­ra ígér­te. A továb­bi össze­gek átadá­sa helyett azon­ban – fele­sé­ge javas­la­tá­ra – érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett zsa­ro­lás és minő­sí­tett vesz­te­ge­tés, ille­tő­leg minő­sí­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a ter­hel­tek­kel szem­ben. A házi­or­vos sza­bad­lá­bon véde­ke­zik, a többi elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tás hatá­lya alatt áll.

Az ügy­ben vár­ha­tó­an a Győri Tör­vény­szék fog érde­mi dön­tést hozni.