Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Vesztegető kamionsofőrök ellen emelt vádat az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vádat emelt a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség tizen­két kül­föl­di állam­pol­gár­ral szem­ben, akik 2015 nya­rán növény­vé­del­mi fel­ügye­lő­ket vesz­te­get­tek meg Röszkén.

A vád­irat sze­rint a kami­on­so­főr­ként dol­go­zó vád­lot­tak növényegészségügyi-ellenőrzés köte­les árut szál­lí­tot­tak kül­föld­ről, Magyar­or­szág terü­le­tén keresz­tül külön­bö­ző cél­or­szá­gok­ba. Az ellen­őr­zést a Csong­rád Megyei Kor­mány­hi­va­tal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Föld­mű­ve­lés­ügyi Főosz­tály, Növény- és Talaj­vé­del­mi Osz­tá­lyá­nak növény­vé­del­mi fel­ügye­lő­i­nek kel­lett elvé­gez­ni. A szál­lít­má­nyu­kat a rösz­kei határ­ki­ren­delt­sé­gen belép­te­tő vád­lot­tak az ügy­in­té­zés meg­gyor­sí­tá­sa, illet­ve zök­ke­nő­men­tes­sé téte­le érde­ké­ben az ott dol­go­zó kor­mány­tiszt­vi­se­lők­nek kész­pénzt adtak át.

A pénzt elfo­ga­dó hiva­ta­los sze­mé­lyek­kel szem­ben már koráb­ban vád­eme­lés tör­tént, a most benyúj­tott vád tár­gyát az őket meg­vesz­te­ge­tő szerb, len­gyel vala­mint török kami­on­so­fő­rök cse­lek­mé­nye képe­zi. A vád­lot­tak kihall­ga­tá­sá­ra nem­zet­kö­zi jog­se­gély­el­já­rás útján került sor.

A főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat, indít­vá­nyoz­va bűnös­sé­gük bün­te­tő­vég­zés­ben tör­té­nő meg­ál­la­pí­tá­sát. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék dönt.