Főoldal » Hírek » Vétlen autóvezetőt bántalmaztak a férfiak - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 31 és egy 30 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, akik egy gyer­mek elüté­se után meg­tá­mad­ták az autóvezetőt.

A vád sze­rint 2021. júni­us 5. nap­ján, egy Nóg­rád megyei falu­ban egy gép­ko­csi a sofőr vész­fé­ke­zé­se elle­né­re elso­dort egy álló autó­busz taka­rá­sá­ból elé roha­nó 6 éves fiút. A gyer­mek az úttest mel­let­ti füves terü­let­re esett, de sze­ren­csé­re nem sérült meg.

A bal­eset után a kör­nye­ző házak­ból több helyi lakos sie­tett a hely­szín­re, akik fenye­get­ték és szi­dal­maz­ták a gép­ko­csi 45 éves veze­tő­jét, ezért a busz­so­főr fel­aján­lot­ta, hogy száll­jon fel a busz­ra a tömeg elől, ott várja meg a ható­sá­go­kat. Fel­szál­lás köz­ben az autó­ve­ze­tőt az egyik vád­lott arcon és háton ütöt­te, a másik vád­lott, az elso­dort gyer­mek nagy­báty­ja, ezalatt lerúg­ta a gép­ko­csi hátsó lámpáját.

A vád­lot­tak kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy az mások­ban ria­dal­mat és meg­bot­rán­ko­zást kelt­sen, ezért az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­ak­kal szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vádiratában.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.