Főoldal » Archív » Vietnami bevándorlókat szállító román embercsempész ellen emeltek vádat Kiskőrösön

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te vádat emelt egy román fér­fi­val szem­ben, aki 2020. már­ci­us 10-én Buka­rest­ből kilenc, Német­or­szág­ba készü­lő viet­na­mi mig­ránst akart Magyar­or­szá­gon keresz­tül az osztrák-magyar hatá­rig csem­pész­ni, de Fülöp­szál­lás kör­nyé­kén elfog­ták a rendőrök.

A vád sze­rint a vád­lott egy romá­ni­ai ben­zin­kút shop­já­ban ismer­ke­dett össze egy „Gian­ni” néven bemu­tat­ko­zó, isme­ret­len fér­fi­vel, aki meg­kér­te arra, hogy szál­lít­son beván­dor­ló­kat Romá­ni­á­ból Magyar­or­szág­ra, az osztrák-magyar állam­ha­tá­rig. A meg­bí­zó azt is közöl­te a vád­lot­tal, hogy a mig­rán­sok­nak nin­cse­nek érvé­nyes úti okmá­nya­ik és az úti­cél­juk Német­or­szág. „Gian­ni” az ember­csem­pé­szést nem ingyen kérte, hanem azt ígér­te, hogy a csem­pé­szé­sért járó pénzt a szál­lí­tott beván­dor­lók fog­ják a vád­lott­nak kifizetni.

A vád­lott a meg­bí­zás­nak meg­fe­le­lő­en 2020. már­ci­us 10-én éjsza­ka a romá­ni­ai Buka­rest­ben egy isme­ret­len bűn­tár­sá­val együtt két autó­ba kilenc viet­na­mi beván­dor­lót szál­lí­tott be és elin­dul­tak a magyar-román határ felé. A határ előtt egy autó­par­ko­ló­ban meg­áll­tak és a mig­rán­sok átszáll­tak egy kami­on rak­te­ré­be, a vád­lott egy bérelt autó­val egye­dül uta­zott be Magyar­or­szág terü­le­té­re. Útköz­ben tele­fo­non tar­tot­ta a kap­cso­la­tot „Gianni”-val, aki­nek az uta­sí­tá­sá­ra az 52-es főúton a Kis­kun­sá­gi Nem­ze­ti Park kör­nyé­kén lévő, kami­on­par­ko­ló­hoz hajtott.

A par­ko­ló­ban a kilenc viet­na­mi mig­ráns a kami­on rak­te­ré­ből átült a vád­lott autó­já­ba, majd elin­dul­tak az oszt­rák határ felé. Fülöp­szál­lás­nál egy erdő mel­lett azon­ban a vád­lott a fáradt­sá­ga miatt meg­pi­hent, ahol 2020. már­ci­us 11-én reg­gel a kis­kő­rö­si rend­őrök elfogták.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy Magyar­or­szág terü­le­té­ről uta­sít­sák ki. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.