Főoldal » Hírek » Vigyázzunk a bankkártyánkra! – fotóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás és lopás miatt vádat emelt egy tisza­kécs­kei nővel szem­ben, aki isme­rő­sé­hez igye­kez­ve elemelt egy pénz­tár­cát, majd a benne lévő, fris­sen lopott bank­kár­tyá­val fel­töl­töt­te a tele­fon­ja egyenlegét.

A vád sze­rint a tisza­kécs­kei nő két hét­tel azután, hogy a bíró­ság más ügy­ben jog­erő­sen köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­te, 2023. szep­tem­ber 13-án, este töb­bed­ma­gá­val egy hely­be­li isme­rő­sé­hez igye­ke­zett. Az elkö­ve­tő meg­pil­lan­tot­ta és rög­vest elemel­te a tár­sas­ház egyik lak­ré­szé­nek tera­szán egy őri­zet­le­nül hagyott pénz­tár­cát. A buk­szá­ban a sze­mé­lyes okmá­nyok és 30 ezer forint kész­pénz mel­lett a férfi bank­kár­tyá­ja is benne volt. A vád­lott éjfél­kor a fris­sen lopott bank­kár­tyá­val a mobil­te­le­fon­ját sike­re­sen feltöltötte.

A nyo­mo­zás során az  üres pénz­tár­cát meg­ta­lál­ták, a pénz és a bank­kár­tya azon­ban nem került elő. A sér­tett kérte a kárá­nak megtérítését. 

Az ügyész­ség a nővel szem­ben infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt vádat emelt és bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság a nő bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta és ezért vele szem­ben 8 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évre fel­füg­gesz­tet­te. Egy­ide­jű­leg a sér­tett kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re is köte­lez­te a vádlottat.

A fotón a lopott bank­kár­tyá­val vég­zett tranz­ak­ci­ó­ról a sér­tett tele­fon­já­ra érke­zett üze­net látható.

a lopott bankkártya használatáról a sértett telefonjára érkezett üzenet