Főoldal » Archív » Villamoson mutogatta magát egy szatír Budapesten - vádemelés - VIDEÓVAL

A 30 éves férfi egy buda­pes­ti vil­la­mo­son köve­tett el sze­mé­rem­sér­tő cselekményeket. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2017. feb­ru­ár 22-én dél­után a VII. kerü­let, Wes­se­lé­nyi utca és Király utca közöt­ti sza­ka­szon köz­le­ke­dő 4-6-os számú vil­la­mos vona­lán hala­dó vil­la­mo­son a nad­rág­ját letol­ta, majd a nemi szer­vét több alka­lom­mal egy mel­let­te utazó nőhöz érin­tet­te. A vád­lott cse­lek­mé­nyét több utas is ész­lel­te, ők tar­tot­ták vissza a fér­fit a rend­őr­ség kiérkezéséig.

Ezt köve­tő­en a férfi 2017. ápri­lis 3-án ugyan­ilyen cse­lek­ményt köve­tett el, ugyan­azon a vil­la­mos sza­ka­szon, mint pár hét­tel koráb­ban. A vád sze­rint a vád­lott ekkor is letol­ta a nad­rág­ját, majd a nemi szer­vét több alka­lom­mal egy mel­let­te utazó nőhöz érin­tet­te. A cse­lek­mé­nyét ekkor a vil­la­mo­son tar­tóz­ko­dó rend­őrök ész­lel­ték, akik a vád­lot­tat elfog­ták és előállították.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.

Az elkö­ve­tő elfo­gá­sá­ról köz­zé­tett koráb­bi rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-szemeremsertot-videoval