Főoldal » Hírek » Viperával ütötte a buszvezetőt és törte be az autóbusz ablakát – FOTÓKKAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vélt sérel­me miatt a busz­ve­ze­tő bán­tal­ma­zá­sá­val, a busz meg­ron­gá­lá­sá­val vett elégtételt.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. novem­ber 23-án, az orosz­lá­nyi busz­meg­ál­ló­ban az uta­sok fel- és leszál­lá­sa miatt vára­ko­zó menet­rend­sze­rin­ti autó­busz veze­tő­jé­nek oldal­ab­la­ká­hoz ment azért, hogy egy pár perc­cel koráb­ban tör­tént köz­le­ke­dé­si hely­zet miatt a sofőrt szá­mon kérje. A busz veze­tő­je ész­lel­te a férfi köze­le­dé­sét, ezért lehúz­ta az ülése mel­let­ti abla­kot, és meg­kér­dez­te, hogy segíthet-e vala­mi­ben. Az elkö­ve­tő a kér­dés­re nem vála­szolt, hanem a kezé­ben lévő, 33,5 cm hosszú­sá­gú és 1,5 cm átmé­rő­jű vas­cső­vel („vipe­ra”) egy­szer a busz­ve­ze­tő fel­ső­tes­te felé ütött, aki az ütést a bal alkar­já­val elhá­rí­tot­ta, majd ráfo­gott a vipe­ra felső részé­re, ami az ülése mellé esett. Ekkor a busz­ve­ze­tő az autó­busz abla­kát fel­húz­ta, azon­ban a szit­ko­zó­dó férfi  a vipe­ra nála maradt részé­vel az ablak­üveg­re ütött, melyet betört.

A busz­ve­ze­tő sérü­lést nem szen­ve­dett, a busz­ban 99.250 forint kár keletkezett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, és pénz­bün­te­tést szab­jon ki, a lefog­lalt vas­csö­vet koboz­za el.