Főoldal » Archív » Visszaélt testvére adataival, és régi ismerősét is becsapta a vádlott

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te, sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge és csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki test­vé­re ada­ta­i­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val csalt ki nagy érté­kű mobil­te­le­fo­no­kat, hogy azok érté­ke­sí­té­sé­vel pénz­hez jusson.

A vád sze­rint a vád­lott – aki koráb­ban már volt bün­tet­ve - sem állan­dó mun­ka­hellyel, sem a meg­él­hetését biz­to­sí­tó jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, ezért elha­tá­roz­ta, hogy csa­lá­sok elkö­ve­té­se révén fog pénz­hez jutni. Ennek érde­ké­ben az egyik webshop­ban három alka­lom­mal élt vissza test­vé­re sze­mé­lyes ada­taival, a nevé­re meg­ren­del­te a legér­té­ke­sebb, érde­mi önerő kifi­ze­té­se nél­kül kivá­laszt­ha­tó mobil­te­le­fo­no­kat úgy, hogy erről test­vé­re nem tudott. A test­vér az egész­ről már csak akkor érte­sült, ami­kor a mobil­szol­gál­ta­tó a vétel­ár behaj­tá­sa érde­ké­ben keres­te őt. A vád­lott a webshop üze­mel­te­tő­jé­nek egymil­lió forin­tot meg­ha­la­dó kárt okozott.

A vád­lott ezen kívül egyik régi isme­rő­sét is átver­te. A sér­tett­nek egyik talál­ko­zá­suk alkal­má­val azt adta elő, hogy kül­föl­di hasz­nált autók import­já­val fog­lal­ko­zik, és most lehe­tő­ség van egy ked­ve­ző áru gép­ko­csi meg­szer­zé­sé­re, majd fel­aján­lot­ta, hogy azt közö­sen a vásá­rol­ják meg és érté­ke­sít­sék. Az isme­rős gya­nak­vá­sát a vád­lott azzal altat­ta el, hogy bemu­tat­ta neki a meg­ven­ni szán­dé­ko­zott autót is, hol­ott azt az egyik isme­rő­se adta köl­csön a vád­lott­nak azzal a cél­lal, hogy javít­sa meg. A vád­lott a sér­tett pén­zé­ből azon­ban autót nem vett, illet­ve azt több­szö­ri fel­szó­lí­tás elle­né­re sem adta vissza, így a csa­lás révén közel 400.000,-Ft-al gazdagodott.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben – aki ellen csa­lás miatt más bíró­sá­gon is van folya­mat­ban bün­te­tő­el­já­rás – bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy beis­me­ré­se ese­tén a bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát három évben álla­pít­sa meg.